Publicerad 3 november 2020

Kommuner och regioner som livsmedelsföretag

”Det primära ansvaret för livsmedelssäkerheten ligger hos livsmedelsföretagarna”
(förordning (EG) nr 852/2004, artikel 1 a)

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar mat. Företaget kan vara privat eller offentligt och drivas med eller utan vinstsyfte. Livsmedelsföretag finns inom hela kedjan från ”jord till bord”, det vill säga från en primärproducent som exempelvis odlar grödor och föder upp djur, till en företagare som levererar mat till konsumenten. Ett livsmedelsföretag definieras i EU:s ”livsmedelslag” (EG-förordning nr 178/2002, artikel 3) som ”varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel.” Enligt samma artikel är en livsmedelsföretagare den fysiska eller juridiska person som ansvarar för att kraven i lagstiftningen efterlevs i det företag man driver samt kontrollerar att dessa krav uppfylls.

Att företag utan vinstsyfte utpekas i förordningen innebär att även kommuner och landsting kan driva livsmedelsföretag. De regler som gäller för livsmedelsföretag gäller förstås också om verksamheten bedrivs i form av förvaltning eller resultatenhet. Fortsättningsvis används beteckningen livsmedelsföretag för alla verksamheter oavsett verksamhetsform. En kommun eller ett landsting bedriver ofta verksamhet i en rad livsmedelsanläggningar som till exempel restauranger, produktionsanläggningar och mottagningskök inom skola, sjukhus och äldreboenden. Som livsmedelsföretagare har kommuner och landsting således ansvar för att uppfylla en rad bestämmelser i lagar, förordningar och föreskrifter. Då det till exempel gäller en anläggning i ett livsmedelsföretag måste själva lokalen uppfylla vissa krav och varje verksamhet ska ha ett system för egenkontroll grundat på HACCP-principerna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.