Publicerad 15 april 2024

Skydd mot fordonsattacker i stadsmiljö

Under senare tid har Europa drabbats av ett antal terrorattacker i stadsmiljö, där fordon använts som vapen. I en ny skrift från SKR ges därför stöd och vägledning för utarbetande av en lokal strategi för skydd mot fordonsattacker i stadsmiljö.

Skydd mot fordonsattacker i stadsmiljö

Stödmaterialet har tagits fram i samverkan med företrädare från kommunerna, Polisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Göteborg & Co. Ambitionen är inte att skriften ska vara heltäckande utan snarare att den ska fungera som en startpunkt och referensdokument för arbete med skydd mot fordonsattacker i stadsmiljö.

Skriften ger också grundläggande vägledning i praktiska spörsmål: prioritering, strategival kopplat till skyddsnivå/ integration/ livslängd/ kostnad och vilka processer och samarbetsformer som kan vara lämpliga.

Så startar du arbetet

1: Diskutera frågan

Diskutera frågan i den lokala politiken.

2: Samarbeta över förvaltningsgränserna

Skapa en samarbetsgrupp bestående av många olika kompetenser.

3: Håll proportionalitet i åtanke

En överreaktion mot risker är en förståelig kortsiktig reaktion i efterdyningarna av en terroristattack, men om standarder sätts i kristider finns det en överhängande risk att normen förskjuts, och att gatubilden fylls av dåligt integrerade åtgärder som förstör andra värden som funktionalitet eller estetik.

4: Var platsspecifik

Varje plats och scenario är annorlunda och lösningar måste ta hänsyn till lokala förutsättningar. Arbeta för att ge tillräckligt med tid för analys och planering, innan beslut om åtgärder och lösningar. Åtgärder utan en föregående analys är vid antagonistiska hot ofta verkningslösa, då det finns en aktör som aktivt strävar efter att undvika säkerhetsåtgärder.

5: Hitta kreativa och väldesignade lösningar

Stadsmiljöutveckling har i ökande grad fokuserat på att sträva mot en beboelig och levande stad med god tillgänglighet och social hållbarhet. Skyddsåtgärderna behöver vara både funktionella och integreras i samhället där de används. Säkerhetsåtgärder bör vara så diskreta som möjligt och inbäddade i stadsbilden.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christoffer von Bothmer
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.