Publicerad 24 mars 2021

Trafikplanering, trafiksäkerhet

Kommuner har en viktig uppgift i att skapa attraktiva och långsiktigt hållbara samhällen. I detta spelar trafikplaneringen stor roll. SKR har gett ut ett antal publikationer inom TRAST, Trafik för en attraktiv stad, som ska vara ett stöd i kommunernas arbete.

Ett hållbart transportsystem kan förverkligas med en trafikplanering som präglas av en helhetssyn. Med det menas att alla aspekter i stadsplaneringen beaktas – trafiksäkerhet, tillgänglighet, miljö, trygghet, hälsa och jämställdhet.

SKR och Trafikverket tagit fram flera nationella riktlinjer och råd som ska fungera som stöd i kommunernas arbete med trafikplanering. Dessa finns samlade i en serie publikationer med samlingsnamnet Trafik för en attraktiv stad, TRAST. Serien består av dels ett par huvuddokument, dels ett antal fördjupningar för dig som vill läsa mer i en speciell fråga. Du hittar alla publikationer här.

Huvuddokument med handbok och underlag

Huvuddokumenten "TRAST handbok" och "TRAST underlag" ska vara en hjälp i kommunens processinriktade arbete med trafikfrågorna.

TRAST handbok visar hur man kan påverka färdmedelsfördelningen medan TRAST underlag innehåller faktaunderlag för arbetet med trafikstrategin, trafikplanen eller åtgärdsprogrammet.

Trafik för en attraktiv stad - TRAST handbok

Trafik för en attraktiv stad – TRAST underlag

Det finns också en introduktion som sammanfattar TRAST (svensk och engelsk version) och en exempelbok med exempel på hur handboken kan användas.

Trafik för en attraktiv stad – TRAST introduktion

Transport for an attractive city – an introduction to trast

TRAST exempelbok (PDF) Pdf, 7 MB.

Gångtrafik, fördjupning

Insikten har ökat om att vi måste få fler att cykla och gå i våra tätorter. Denna handbok är en fördjupning i hur din kommun kan arbeta med att stärka gångtrafiken i planeringen.

Gångbar stad

Trafikstrategier, fördjupning

Med trafikstrategier blir det lättare för kommunen att arbeta för en attraktivare stad och ett mer hållbart trafiksystem. Handboken redovisar effekter och erfarenheter av trafikstrategier i olika kommuner. Till boken hör också en guide och en checklista.

Effekter av trafikstrategier

TRAST-guiden

Checklista till TRAST-guiden

Hållbart resande i praktiken, fördjupning

Många kommuner vill minska transportbehovet och få mer energieffektiva transporter. Den här handboken ska inspirera och stimulera till nya metoder i arbetet för att utveckla ett hållbart resande.

Hållbart resande i praktiken

Planering av kollektivtrafik, fördjupning

Att kollektivtrafiken fungerar bra är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Handboken bygger på kunskaper och erfarenheter från ett EU-projekt där små och medelstora städer har använt ett planeringsverktyg för kollektivtrafik.

Kol-Trast, planeringsverktyg för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Trafiksäkerhet, fördjupning

Denna handbok har tagits fram för att vara ett stöd i kommunernas arbete på trafiksäkerhetsområdet.

Trafiksäkra staden

Godstransporter, fördjupning

Godstransporter ger negativa effekter på klimatet och stadsmiljön samtidigt som de är en förutsättning för att samhället ska fungera. Denna handbok ska vara ett stöd för kommunerna att skapa ett hållbart transportsystem genom samverkan mellan olika aktörer.

Handbok för godstransporter

Hastighetsgränser, fördjupning

Riksdagens beslut om nya hastighetsgränser har gjort att kommunerna kan behöva stöd i arbetet med att anpassa trafiksystemet till stadens förutsättningar. Handboken hjälper dig att ta fram dels en hastighetsplan som underlag för justerade hastighetsgränser, dels förslag till fysiska åtgärder.

Rätt fart i staden

Utformning av vägar och trafik

Vägar och Gators utformning, VGU, har tagits fram av Trafikverket tillsammans med SKR. Dokumentet är både rådgivande och styrande inom utformningen av vägar och gator. Den nya versionen gäller från juni 2015.

VGU, Vägar och gators utformning, Trafikverket

Lär dig utforma gaturummet!

VGU-guiden är ett stöd för planerare, trafikutformare, projektörer och andra som är involverade i att utforma gaturum inom tätorter utifrån kraven i VGU. Den utgår från de råd och riktlinjer som formulerats i handboken Trafik för en attraktiv stad, TRAST, samt de krav och råd om mått som finns VGU 2015.

VGU-guiden

Exempelbanken

Databasen Exempelbanken innehåller många exempel på både fysiska ombyggnationer och trafikplaner.

Exempelbanken

Nationell vägdatabas, NVDB

All den information som finns kopplad till gatan och gaturummet kan vara betydelsefull att samla och använda på olika sätt. SKR och Trafikverket samarbetar inom NVDB, en nationell vägdatabas, där information om gatan och gaturummet kan läggas in.

NVDB, Nationell vägdatabas

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Prem Huq
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR