Publicerad 7 maj 2024

Trafiksäkerhet

Varje dag skadas människor i trafikolyckor. Nollvisionen är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige och har som mål att ingen ska skadas allvarligt eller dö i trafiken.

Tillsammans för nollvisionen

Många krafter i samhället arbetar för att förbättra trafiksäkerheten. Trafikverket ansvarar för samordningen av nollvisionen.

Insatser för säkrare trafik

Vad kommunerna gör har stor betydelse för samhällets möjligheter att lyckas med nollvisionen. Nedan listas några insatser som kommunerna kan göra för att på sikt skapa en säkrare trafik.

 • Genomföra kommunala trafiksäkerhetsrevisioner
 • Ta fram ett kommunalt trafiksäkerhetsprogram
 • Införa rätt hastighetsgränser i tätorterna
 • Genomföra åtgärder för ökad trafiksäkerhet i gatumiljön
 • Genomföra effektiva åtgärder för underhåll av vinterväglag och barmark
 • Trafikplanera och stadsplanera för en säkrare trafik
 • Ställa trafiksäkerhetskrav på egna och upphandlade fordon och transporter
 • Samarbeta med polisen kring trafikövervakning
 • Föra en dialog med intressenter, medborgare och näringsliv.

Kommunala trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkerhet har stor betydelse för människors vilja att röra sig i staden, inte minst för barn och äldre. Genom att förbättra trafiksäkerheten förbättrar man livskvaliteten för stadens medborgare. Kommunerna har under många år gjort flera förbättringar av trafikmiljön och det finns idag stor acceptans hos allmänheten för lägre hastigheter i staden.

Ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete förutsätter också att trafiksäkerhetsfrågorna är väl förankrade i kommunens ledning och även integrerade med den övriga stadsplaneringen. För att stödja kommunerna har SKR tagit fram en inspirationsskrift om kommunala trafiksäkerhetsprogram.

Kommunala trafiksäkerhetsprogram

Skydd mot fordonsattacker

Under senare tid har Europa drabbats av ett antal terrorattacker i stadsmiljö, där fordon använts som vapen. I en skrift från SKR ges därför stöd och vägledning för utarbetande av en lokal strategi för skydd mot fordonsattacker i stadsmiljö.

Skydd mot fordonsattacker i stadsmiljö

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Christoffer von Bothmer
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.