Publicerad 11 februari 2022

Suicidprevention i fysisk miljö

SKR har tagit fram en skrift om hur kommuner kan arbeta med att förebygga suicid genom insatser i den fysiska miljön. Det kan handla om att sätta upp barriärer längs med broar, höga höjder, vägar och järnvägsspår men också om att göra platser mer trygga och attraktiva.

Förebygga suicid i fysisk miljö

Skriften är ett inspirationsmaterial för kommunernas arbete och innehåller också goda exempel och erfarenheter från flera svenska kommuner, bland annat Karlskoga, Sundsvalls och Varbergs kommuner.

Fysiska barriärer och trygga miljöer

När en människa befinner sig i en situation som känns outhärdlig kan en fysisk barriär, i form av ett högt broräcke eller en avspärrning omkring ett järnvägsspår, hindra honom eller henne från att genomföra en irreversibel, ibland till och med dödlig handling. Likaså kan trygga och attraktiva miljöer med en naturlig genomströmning av människor bidra positivt.

Ett brett samarbete viktigt

Med denna skrift vill Sveriges Kommuner och Regioner inspirera kommuner till att i större utsträckning beakta risk för suicid i planeringen av den fysiska miljön. Detta kan göras genom att analysera risker för suicid i kommuners befintliga miljöer och i planeringen och byggandet av nya miljöer. För att lyckas med arbetet behöver ansvariga för utveckling och förvaltning av den fysiska miljön involveras. Den kommunala räddningstjänsten, polisen och Trafikverket är andra viktigt samarbetspartners.

Integrera förebyggande arbete

Arbetet tjänar också på att integreras i annat suicidförebyggande arbete som kommunen bedriver, liksom i frågor som handlar om att främja trygghet, säkerhet, god och jämlik hälsa och social hållbarhet.

Kunskapen om hur samhället kan förebygga suicid i fysisk miljö är relativt outvecklad i Sverige. Det saknas föreskrifter och rekommendationer och forskningen är företrädesvis hämtad från andra länder. Flera svenska kommuner har skaffat sig viktig kunskap av att arbeta med suicidprevention i fysisk miljö och deras erfarenheter lyfts fram i den här rapporten.

Förhoppningen är att skriften kan ge motivation och inspiration för de kommuner och andra aktörer som funderar över hur de kan planera och åtgärda den fysiska miljön med syfte att förebygga suicid.

Informationsansvarig

  • Filippa Myrbäck
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.