Publicerad 16 mars 2023

Lärande exempel, klimat

Kommuner och regioner har en nyckelroll i Sveriges klimatomställning och genomför ett viktigt arbete inom olika områden. SKR har tagit fram ett antal lärande exempel på viktiga insatser som stöd och inspiration till andra kommuner och regioner.

Genom politiska prioriteringar bidrar kommuner och regioner till att minska utsläppen från både egna verksamheter och samhället i stort. Förutom kommuner och regioners viktiga roll som verksamhetsutövare och myndighet är kommuner och regioner stora samhällsaktörer som kan underlätta näringslivets- och stödja medborgarnas omställning.

Många insatser behöver skalas upp och mycket går att lära från kommuner och regioner som ligger i framkant. Exemplen presenteras på områdena:

 • Styrning och ledning
 • Egen verksamhet
 • Bygga samhälle
 • Underlätta näringslivets omställning samt
 • Stödja medborgarnas omställning.

Styrning och ledning

En förutsättning för att minska klimatpåverkan och anpassa kommuner och regioner till ett förändrat klimat är ett tydligt politiskt ledarskap och väl utvecklade strukturer för mål, uppföljning och genomförande. Politisk antagna mål bidrar till mandat att prioritera klimatarbetet i den kommunala och regionala verksamheten och uppföljning bidrar i sin tur till att skapa incitament för genomförande. Flertalet kommuner och regioner tar avstamp i internationellt och nationellt uppsatta mål såsom Agenda 2030 och Sveriges miljömål.

Lärande exempel: Styrning och ledning

Egen verksamhet

Kommuner och regioner har stora möjligheter att påverka den egna verksamhetens klimatpåverkan. Den kommunala politiken har mandat att styra såväl myndighetsorganisationen som de kommunala och regionala bolagen.

Exempel på områden är resande, transporter av varor, byggnation och fastighetsförvaltning, konsumtion och avfall, energiförsörjning och energieffektivisering. Kraftfulla verktyg är offentlig upphandling med möjligheter att ställa krav på produkters och tjänsters klimatpåverkan samt kapitalplaceringar som kan medverka till att främja företag som bidrar till att minska klimatpåverkan.

Lärande exempel: Egen verksamhet

Bygga samhälle

Kommuner och regioner har stora möjligheter och behöver bidra till klimatsmarta lösningar på de stora samhällsområden där de har viktiga roller. Möjligheterna finns inte minst i ”samhällsbygget”.

Det handlar bland annat om att verka för planläggning av mark, bebyggelse och infrastruktur som bidrar till attraktiva boende­miljöer och tätorter som minskar transportbehov och som gynnar gång-, cykel och kollektivtrafik.

Kommuner och regioner behöver även hantera klimatrisker, såväl i den befintliga bebyggelsen som då vi bygger nytt. Därutöver har kommuner och regioner en viktig roll i att säkerställa en hållbar och robust energiförsörjning och för att underlätta och möjliggöra den elektrifiering som är nödvändig för att minska utsläppen av växthusgaser. Parallellt behövs en effektiv avfallshantering som bidrar till återvinning och energi. I detta avseende förfogar kommuner och regioner över viktiga anläggningar och infrastruktur.

Lärande exempel: Bygga samhälle

Underlätta näringslivet omställning

Kommuner och regioner har en viktig roll i att skapa och medverka i arenor som underlättar samverkan och dialog med och mellan näringsliv, akademi, myndigheter och andra samhällsaktörer. Det handlar dels om att främja nätverkande för att dela ny kunskap och praktik, dels att kroka arm genom gemensam färdriktning och gemensamma projekt.

Lärande exempel: Underlätta näringslivets omställning

Stödja medborgarnas omställning

Klimatpåverkan handlar till stor del om invånarnas beteende. Kommuner och regioner har en viktig roll i att stödja medborgarnas vilja att leva klimatsmart. Det kan till exempel handla om kampanjer, medborgardialog och gemensamma aktiviteter och projekt kopplat till resande, matvanor, konsumtion, återbruk, avfallshantering och energianvändning.

Lärande exempel: Stödja medborgarnas omställning

Kommande evenemang

Seminarieserie, lärande exempel

SKR håller under våren en seminarieserie kring lärande exempel. Den 17 mars är det på temat Stadsdelsutveckling som möjlighet och utmaning i klimatomställningen. Efterföljande tillfälle är den 21 april på temat Samverkan med lokala och regionala aktörer i klimatarbetet.

17 mars: Stadsdelsutveckling som möjlighet och utmaning i klimatomställningen

Anmälan och mer information

21 april: Samverkan med lokala och regionala aktörer i klimatarbetet.

Anmälan och mer information

Nätverkskonferens för kommunala och regionala klimat- och miljöstrateger

Den 11–12 maj håller SKR en nätverkskonferens på temat ”Roller och verktyg i klimatomställningen” för strateger inom klimat, miljö och hållbarhet. Dagarna har fokus på kommunernas och regionernas roller och verktyg, lärande exempel och strategens roll. Vi tar även upp nyckeltal och redovisning och får en introduktion i klimatpsykologi – hur styrs våra beteenden och hur kan vi skapa hållbar förändring?

Fysiskt 11–12 maj samt vissa delar digitalt 12 maj.

Anmälan och information

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare
 • Andreas Hagnell
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.