Publicerad 21 november 2023

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S

NSK-S är ett nätverk som ska bidra till utvecklingen av kunskapsstyrningen för socialtjänstens verksamheter (inklusive den kommunala hälso- och sjukvården) på nationell nivå med utgångspunkt i den lokala nivåns behov och förutsättningar. Det görs genom information, dialog och erfarenhetsutbyte.

I NSK-S ingår företrädare för kommuner samt företrädare för statliga myndigheter.

NSK-S uppdrag

  • Föra dialog om strategiska arbeten som myndigheter/SKR bedriver med mål att dessa ska vara mer anpassade till lokala behov.
  • Systematiskt lyfta lokala behov av kunskap.
  • Bidra till erfarenhetsutbyte avseende framgångsrika arbetssätt för kunskapsstyrning på regional och lokal nivå.
  • Omvärldsbevaka och bidra till att förbättra förutsättningar för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

Några av NSK-S prioriterade frågor för 2023

  • Bidra i arbetet med en inventering av lokala behov av kunskap som är representativ och trovärdig.
  • I omvärldsbevakning följa arbetet med en ny socialtjänstlag och intressebevakning av stabila förutsättningar för de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS). Samt följa hur det går med förslagen från samsjuklighetsutredningen.
  • Fortsätta erfarenhetsutbyte och lärande avseende kunskapsstyrning på lokal och regional nivå, men också dela erfarenheter av framgångsrikt införande av ny kunskap och hur kunskapsstyrning sker konkret i verksamheter.

Ledamöter

I NSK-S ingår minst en socialchef per län och företrädare för föreningen FoU Välfärd, nätverket för Regionala samverkans-och stödstrukturer, Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten, E-hälsomyndigheten, Forte samt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

Kontaktuppgifter till ledamöter i NSK-S


Informationsansvarig

  • Åsa Wassbäck
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.