Publicerad 15 februari 2024

Verksamhetsutveckling och ledarskap, socialtjänstens kunskapsstyrning

Socialtjänstens verksamheter behöver utvecklas i takt med tillgången till ny kunskap, samhällsförändringar och andra förändrade förutsättningar. SKR erbjuder ett samlat stöd för ledarskap och verksamhetsutveckling.

Verksamhetsutveckling handlar om att bättre leda, styra och utveckla verksamheten, och om att använda resurser på ett så effektivt och rättssäkert sätt som möjligt. Allt för att bidra till att verksamhetens mål ska kunna uppnås. Ny kunskap och nya förutsättningar i verksamheter och processer förändrar ständigt de behov som vår service ska möta. Varje medarbetare har ett ansvar att utveckla sig själv och sin verksamhet, men chefer och ledare har självklart en central roll i att skapa en miljö där medarbetarna är engagerade i utvecklingen, med bästa möjliga kunskap i varje möte som mål. 

Verksamhetsutveckling behöver vara en del av vardagsarbetet, med ett kontinuerligt lärande och tillämpande av förbättringskunskap. Det behövs både professionell kunskap och förbättringskunskap. Tillsammans kan dessa kunskaper öka värdet för dem socialtjänsten är till för.

Utveckling tillsammans med brukarna

Dessutom är det tydligt att det finns ytterligare en komponent för en lyckad verksamhetsutveckling: samskapande, det vill säga att den som berörs av socialtjänstens stöd – brukare och anhöriga – själva är med och bidrar med sin kunskap om sig själva när tjänster och verksamhet ska förändras. Detta är också en bärande del i omställningen av vård och omsorg: att brukarens roll förändras från att vara passiv mottagare till att i större utsträckning vara medskapare.

När individen tar en alltmer aktiv roll i sin egen vård och omsorg, blir det också tydligt att insatserna behöver bygga på personcentrering – att utgå från individens behov och förutsättningar och se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen.

Metoder och verktyg för verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

I den omställning som pågår inom både hälso- och sjukvården och socialtjänsten – bland annat för att gå över till en för invånaren mer nära vård – finns flera olika metoder och verktyg till stöd för chefer och verksamhetsutvecklare och även alla medarbetare som deltar i arbetet. SKR har samlat allt från mätningar till metoder och verktyg att använda i utvecklingsarbetet. Det finns också utbildningar och konferenser, både inom SKR och hos andra.

Metoder och verktyg för verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Arbetsplatslärande, hälso- och sjukvård och socialtjänst

Ledarskap

Chefens främsta uppgift är att leda och fördela arbetet så att medarbetarna kan utföra de uppgifter som krävs för att nå verksamhetens mål. Ledarskapet skapar förutsättningar för medarbetarna att göra sitt bästa och har även betydelse för deras hälsa. Ett bra ledarskap är också avgörande för välfärdens möjlighet att attrahera kompetenta och engagerade medarbetare.

Genom SKR finns stöd för chefer och ledare på olika nivåer i verksamheterna, både allmänt och mer specifikt inom vård och omsorg.

Chefs- och ledarskap

Personcentrering

Personcentrering är både ett förhållningssätt och ett arbetssätt. All hälso- och sjukvård, omsorg och rehabilitering kan vara personcentrerad, enligt Centrum för personcentrad vård vid Göteborgs universitet (GPCC), som i drygt tio år följt utvecklingen kring personcentrerad vård och utvärderar resultaten.

Personcentrering är också kärnan i den omställning av hälso- och sjukvården som pågår, till en Nära vård som ofta inkluderar insatser från både vård och omsorg, och där samverkan mellan kommun och region är en förutsättning.

Personcentrerat förhållningssätt

Personcentrerad social omsorg

Att jobba personcentrerat inom social omsorg är ett sätt att åstadkomma en mer jämlik och kostnadseffektiv omsorg, samtidigt som insatserna anpassas efter individens behov och förutsättningar.

Ett par exempel på att jobba personcentrerat inom omsorgen är IBIC, Individens Behov i Centrum och BBIC, Barns Behov i Centrum.

Personcentrerad social omsorg

Informationsansvarig

  • Malin Michael
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.