Publicerad 26 september 2023

Ett gemensamt arbete för kunskapsstyrning inom socialtjänsten

Alla kommuner ska ha förutsättningar för att bygga socialtjänstens stöd på bästa tillgängliga kunskap. SKR och kommunerna arbetar gemensamt för att uppnå en jämlik, jämställd och kunskapsbaserad socialtjänst.

Kunskapsstyrning innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa möjliga kunskap.

Kunskapsstyrningen består av delarna kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap. Målet är att kommunernas medarbetare inom socialtjänsten ska ha tillgång till bästa tillgängliga kunskap för att kunna använda den i mötet brukarna. Det ska finnas stöd för att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för uppföljning och lärande.

Särskild satsning på gemensam utveckling för en kunskapsbaserad socialtjänst

Under perioden 2020-2023 har 288 av 290 kommuner beslutat att tillsammans säkra kunskap och lärande för socialtjänstens verksamheter, på ett bättre och mer effektivt sätt än om varje kommun arbetade var för sig. Arbetet utgår från en rekommendation från SKR 2018 och finansieras genom en extra avgift för kommunerna. Det gemensamma arbetet för en kunskapsbaserad socialtjänst är långsiktigt, stimulerar till utveckling av verksamheten och möjliggör ett bättre beslutsfattande.


Den gemensamma kommunala tilläggsfinansieringen omfattar:

 • Utveckling och användning av nationella kvalitetsregister, som kommunerna använder för kommunal hälso- och sjukvård, främst inom äldreomsorgen. Satsningen innebär även möjlighet för framtida utveckling till andra områden.
 • Utveckling av nationella brukarundersökningar, främst inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet samt stöd till individbaserad systematisk uppföljning.
 • Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrning, inklusive särskilda utvecklingsinsatser. Ett exempel är det arbete som gjorts för att kunna erbjuda kommunerna att ansluta sig till Yrkesresan, ett introduktions- och kompetensutvecklingskonceptet för socialtjänstens medarbetare.

Fortsatt gemensamt arbete för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

SKR startat nu igång arbetet med att se över hur vi kan utveckla innehållet i en förnyad rekommendation som ska gälla från och med 2025. Det arbetet kommer att ske i nära dialog med medlemmarna, genom våra nätverk och genom dialogmöten. Vi har tagit fram Frågor och svar om det fortsatta arbetet.

Tilläggsfinansiering kunskapsbaserad socialtjänst – frågor och svar

Sammanfattande resultat för det gemensamma arbetet 2022

2022 var det tredje verksamhetsåret för det gemensamma arbetet. Året sammanfattades i ett bildspel till kommunerna.

Exempel på det gemensamma arbetet med kommunerna för en kunskapsstyrd socialtjänst under 2022:

 • För de nationella kvalitetsregistren betyder det finansiella tillskottet en trygghet för tekniska utveckling för utbildning och stöd. Arbetet med integration av register och journal har intensifierats, och samtliga fem register som kommunerna använder ska omfattas av projektet. Senior alert färdigställdes under 2022 och Ineras tjänst är i full drift.
 • 203 kommuner deltog i minst en brukarundersökning under 2022, med drygt 49 000 brukarsvar. Svaren ger en indikation på hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna och är ett värdefullt kunskapsunderlag för utvecklings- och förbättringsarbete.
 • Under 2022 testades en ny undersökning om myndighetskontakten inom funktionshinderområdet. Undersökningen kommer att genomföras även 2023. Under 2023 genomförs ytterligare en pilotundersökning, denna gång om öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård.
 • Individbaserad systematisk uppföljning (ISU), som ger stöd för verksamhetsutveckling, är en fortsatt prioriterad fråga. Under 2022 arrangerades bland annat digitala seminarier i syfte att stödja och inspirera kommuner och verksamheter att börja med ISU.
 • I slutet av 2022 var 270 kommuner anslutna till kompetensutvecklingskonceptet Yrkesresan. Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten. Under 2022 genomfördes en förstudie inom området myndighetsutövning missbruks- och beroendevård och produktionen inleds under 2023.
 • Kommuner och regioner samverkar i ökande grad om kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård, där kommunerna bidrar med kompetens för att ta fram nationella kliniska kunskapsstöd som berör kommunernas verksamheter.
 • Samverkan mellan nätverk och grupperingar på nationell nivå fortsätter att utvecklas. Till exempel har de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) en viktig roll i arbetet med Yrkesresan.

Fler exempel på gemensamt arbete med kommunerna för en kunskapsstyrd socialtjänst 2022.

Mål för kunskapsstyrningen

 • I varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och brukare används bästa tillgängliga kunskap.
 • Analyser av verksamheten görs både på individnivå och gruppnivå.
 • Ny kunskap genereras och systematiseras och kan snabbt omsättas.
 • Att identifiera förbättringsområden och utveckla stödet tillsammans med brukaren är en del av vardagen.
 • Det är enkelt att jobba kunskapsbaserat.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Camilla Wiberg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.