Publicerad 14 mars 2024

Individbaserad systematisk uppföljning

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är ett viktigt bidrag till att arbeta kunskapsbaserat inom socialtjänsten. Med ISU får du verktyg för att utveckla verksamheten och säkerställa att mål och strategier uppnås.

Individbaserad systematisk uppföljning (förkortat ISU) handlar om att löpande beskriva och mäta individers problem, behov, insatser och resultat. Uppföljningen på individnivå kompletteras med att sammanställa informationen på gruppnivå, för att ge kunskap om och underlag för utveckling av verksamheten. Syftet för en verksamhet att jobba med ISU kan variera utifrån verksamhetens behov. Även en mindre, avgränsad uppföljning kan ge värdefull kunskap för verksamheten och dess utveckling.

Individbaserad systematisk uppföljning kan belysa frågor som

  • Vilka problem eller behov har våra brukare?
  • Vilka insatser får våra brukare?
  • Har brukarnas situation förändrats efter insatserna?
  • Når vi de mål vi satt upp tillsammans med våra brukare?
  • Vad tycker brukarna om insatserna?
  • Speglar våra insatser brukarnas behov?

Syftet med uppföljningen avgör vilka frågor som ska besvaras och därmed vilka uppgifter som behövs, men strukturerad information är en förutsättning. Ofta används både data som hämtas från verksamhetssystem och annan information, som samlats in enligt syftet. Därför behöver sammanställningen ofta göras i ett annat verktyg, där informationen också kan analyseras.

Stöd från SKR för att arbeta med ISU

SKR stöttar kommuner och verksamheter i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning, bland annat genom att erbjuda utbildningar i ISU både nationellt och regionalt. Utbildningarna kan anpassas utifrån kommunernas behov, och arrangeras ofta tillsammans med de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS).

Samlat stöd på kunskapsguiden.se

Mycket av de stödmaterial som finns tas fram i samarbete med Socialstyrelsen och de regionala samverkans- och stödstrukturerna, inom ramen för Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Dessa stöd finns samlade på kunskapsguiden.se. Här finns bland annat en webbaserad utbildning, fördjupad juridisk information samt flera exempel på lokal individbaserad systematisk uppföljning som lett till ny kunskap och förändringar i olika verksamheter.

Kunskapsguiden

Följ vad som är på gång inom ISU genom SKR:s Samarbetsrum

Samarbetsrum är en digital tjänst för kommunikation och samverkan mellan kommunrepresentanter som fortlöpande vill följa vad som är på gång inom ISU, ta del av information, ställa frågor till varandra och dela dokument. Du får tillgång till samarbetsrummet genom att höra av dig till SKR:s Kontaktcenter via kontaktformuläret nedan.

Informationsansvarig

  • Malin Michael
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.