Publicerad 16 oktober 2023

Nationella kvalitetsregister i kommunerna

De nationella kvalitetsregistren är viktiga källor för uppföljning och analys. Främst är det fem register som används inom kommunernas äldreomsorg. Nu visar en kartläggning att det finns användbar data för att följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser inom socialtjänstens verksamheter i flera av de nationella kvalitetsregistren.

Registren är ett viktigt stöd för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa samt en resurseffektiv vård och omsorg. Inte minst ska de kunna användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter. Kommuner som använder kvalitetsregister har kunnat visa på ökad kunskap och förbättrade arbetssätt.

Fem register används idag i kommunerna

För närvarande finns drygt hundra Nationella Kvalitetsregister i drift med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten. Av dessa är det fem som används av kommunerna, främst inom äldreomsorgen:

 1. Svenska Palliativregistret
 2. SveDem
 3. BPSD-registret
 4. Senior alert
 5. RiksSår

De insatser som registreras är hälso- och sjukvårdsinsatser då det saknas juridiskt stöd för kvalitetsregister i socialtjänsten.

Under åren 2020-2023 så bidrar kommunerna särskilt till utveckling av stöd för kunskapsstyrning och i denna gemensamma satsning ingår även utveckling av kvalitetsregistren.

Data från fler kvalitetsregister kan användas av kommunerna

I rapporten Nationella kvalitetsregister – en möjlig kunskapskälla för socialtjänsten? framgår att flera nationella kvalitetsregister innehåller information som skulle kunna bidra till ökad kunskap om grupper och verksamhetsområden i socialtjänsten respektive den kommunala hälso- och sjukvården.

Rapporten har tagits fram inom ramen för SKR:s arbete med att ge socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården stöd för ett mer kunskapsbaserat arbetssätt.

Nationella kvalitetsregister - en möjlig källa för socialtjänsten

Kartläggningen resulterade i fyra övergripande insikter:

 1. Flera nationella kvalitetsregister innehåller information, som skulle kunna bidra till socialtjänstens respektive den kommunala hälso- och sjukvårdens kunskap om sina målgrupper och verksamhetsområden. Relevansen varierar mellan olika register. Detta till exempel utifrån vilka uppgifter som ingår men också sett till registrens täckningsgrad.
 2. Nationella kvalitetsregister kan ge information om olika uppföljningsområden. De flesta identifierade måtten/indikatorerna ger emellertid information om målgruppernas förutsättningar och behov.
 3. Register med relevant information berör flera olika målgrupper och verksamhetsområden inom socialtjänsten samt den kommunala hälso- och sjukvården. Flera register berör personer med nedsatt funktionsförmåga och många register innehåller information om målgruppen äldre.
 4. Kanaler för spridning av den kunskap som finns i registren behöver utredas vidare.

Nationella kvalitetsregister

Informationsansvarig

 • Malin Michael
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.