Publicerad 15 mars 2021

Regionala samverkans- och stödstrukturer RSS

De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar på länsnivå, för samverkan och utveckling. De är utformade efter förutsättningar och behov i respektive län.

RSS stödjer huvudmännen i samverkan kring frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det gäller både samverkan mellan kommunerna i länet och samverkan mellan kommunerna i länet och regionen.

RSS stödjer huvudmännen i dialogen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning på nationell nivå, exempelvis genom regionala representanter i NSK-S och genom att vara en av parterna i Partnerskapet mellan RSS, SKR och Socialstyrelsen.

Partnerskapet, Kunskapsguiden

På regional och lokal nivå bidrar RSS till utvecklingen av evidensbaserad praktik anpassat till regionala och lokala prioriteringar, vilket kan innebära att:

  • identifiera behov av kunskapsutveckling
  • samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet
  • stödja systematisk uppföljning och analys
  • stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering
  • stödja kompetensutveckling.

Nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer

För att stödja samverkan och lärande mellan respektive RSS och nationell nivå samlar SKR RSS-representanter i ett nätverk. RSS-nätverket möts fyra gånger om året.

Nationell samverkan ökar möjligheten att använda resurser på ett effektivt sätt samt möjliggör erfarenhetsutbyte.

Kontaktpersoner i länen för regionala samverkans- och stödstrukturer

Utveckling av regionala samverkans- och stödstrukturer inom socialtjänsten

En film om utvecklingen av de regionala samverkans- och stödstrukturerna i alla län inom ramen för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Längd: 3 minuter

En textad version av filmen är beställd och kommer i april.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Camilla Wiberg
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset