Publicerad 12 mars 2021

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S

Det finns behov av ett långsiktigt och strategiskt forum på nationell nivå, där huvudmän och berörda myndigheter kan föra diskussioner i syfte att utveckla kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik i socialtjänsten. NSK-S är ett sådant forum.

NSK-S uppdrag är att samverka, föra dialog och samordna strategiska initiativ som bidrar till behovsanpassad kunskapsutveckling och kunskapsstöd inom socialtjänstens verksamhetsområden. Ledamöternas uppdrag är att bidra till att den kommunala och regionala nivån får bästa möjliga kunskapsstöd från aktörer på nationell nivå.

Prioriterade frågor 2020

  1. Inventering av lokala behov av kunskap som är representativ och trovärdig
  2. Påverkansarbete för att förbättra förutsättningar för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
  3. Förtydliga roller och samverkan mellan nationell, regional och lokal nivå.
  4. Erfarenhetsutbyte och lärande avseende kunskapsstyrning på lokal och regional nivå.

Ledamöter

I NSK-S ingår minst en socialchef per län och företrädare för föreningen FoU Välfärd, nätverket för Regionala samverkans-och stödstrukturer, Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten, E-hälsomyndigheten samt Forte.

Kontaktuppgifter till ledamöter i NSK-S

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset