Publicerad 31 mars 2021

Viewpoint - digital tjänst för att öka barn och ungas delaktighet inom socialtjänsten

Under 2019-2020 pågick ett pilottest i åtta kommuner/stadsdelar av en digital tjänst, Viewpoint, för uppföljning av barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården. Erfarenheterna visar att den här typen av digitala verktyg är positiv för att öka barnets delaktighet men att det krävs att inarbeta nya arbetssätt.

Viewpoint är en interaktiv digital tjänst för insamling av information. Den används redan i flera andra länder för att fånga individers upplevelser och synpunkter. Tjänsten används bland annat i Storbritannien, Australien och Kanada. Den kan anpassas till olika målgrupper då det är möjligt att skapa enkäter utifrån behov.

Beskrivning av pilotarbetet

Under 2019-2020 testade ett antal kommuner att använda tjänsten Viewpoint för att få barn och unga delaktiga vid utredning och insats. Cirka 80 barn och unga besvarade ett antal frågor om deras situation med hjälp av en dator, läsplatta eller mobiltelefon efter ett inloggningsförfarande. Frågorna gick att få med eller utan animerade bilder, avatarer och med uppläsningsfunktion. Ansvarig socialtjänst kunde därefter ta del av barnet/ungdomens självskattning, vilken sedan användes som en grund för det fortsatta samtalet med barnet/ungdomen.

Kommuner som deltog i piloten var Gotland, Skellefteå, Kramfors och Stockholm stad (Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Hägersten-Liljeholmen, Norrmalm).

Pilotarbetet bedrevs av kommunerna själva men med stöd av de regionala utvecklingsledarna för barn och unga i länet.

SKR stöttade arbetet genom samordning och utvärdering av piloten.

Utvärdering

Erfarenheterna från deltagande kommuner visar sammantaget positivt på att använda ett digitalt verktyg för att öka barn och ungas delaktighet. Kommunernas upplevelse är att barn och unga har regerat positivt på att använda Viewpoint och det har resulterat till att få ett bra samtalsunderlag.

De flesta deltagande har använt resultatet från enkäten för att ha fördjupade samtal med barnet/ungdomen och anser att det har givit mer tid i mötet åt att prata om barnets mående och situationen. En av kommunerna har också följt upp resultaten avidentifierat inom enheten för att se i vilken riktning barn och ungdomar svarar om sin levnadssituation vid långtidsplaceringar.

Utmaningar som lyfts fram i utvärderingen handlar om användarvänligheten och att det fanns tekniska svårigheter, bland att med hemsidan. Det hade underlättat om barn och unga hade kunnat logga in via en app istället för en webblänk. En erfarenhet är också att det krävs tid för att få in ett nytt arbetssätt.

Pilotkommunernas utvärdering av Viewpoint (PDF) Pdf, 109 kB.

Vad säger barnen/ungdomarna?

Flertalet av de barn och unga som använt verktyget uppgav att de tyckte om att använda verktyget och att de flesta av frågorna var viktiga för dem.

Av de sammantagna svaren kan man se att en hel del ungdomar till exempel inte tycker att de får tillräckligt med stöd i skolarbetet och att de är oroliga över sin hälsa. Samtidigt kan man också se att flertalet av ungdomarna känner att de kan prata med socialtjänsten och att de tycker att deras situation har förbättrats.

Enkät sammantagna resultat av ungdomars svar 12-18 år (PDF) Pdf, 4 MB.

Enkät sammantagna resultat av barns svar 6-11år (PDF) Pdf, 3 MB.

Användning av digitala tjänster

SKR har tagit fram en vägledning för socialtjänsten vid användning av digitala tjänster. Vägledningen innehåller rekommendationer för socialtjänsten som överväger att använda eller upphandla molntjänster.

Rekommendationerna syftar till att uppmärksamma och fånga in risker som ska vägas in i den sammantagna bedömningen att använda tjänsten, oavsett vilken tjänst eller verktyg som används. Till exempel att skaffa autentiseringslösningar som bygger på stark autentisering (tvåfaktorsautentisering) vid molntjänster samt att undvika fritextfält då det finns en risk att registrera känsliga personuppgifter. Det är viktigt att påpeka att kommuner behöver alltid själva göra en riskutvärdering och dataskyddskonsekvensbedömning vid införandet av nya tjänster. Vägledningen kan varar ett stöd i detta arbete.

SKR-koncernen har också tagit fram ett personuppgiftsbiträdesavtal för regioner och kommuner som bör användas.

Vägledning vid användning av digitala tjänster (PDF) Pdf, 349 kB.

Läs mer

Informationsansvarig

  • Marta Gandra
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.