Publicerad 19 mars 2021

Webbutbildning, samtal med barn

SKR har tagit fram en webbutbildning om samtal med barn och unga i socialtjänsten. Utbildningen fokuserar på dialogen med barnet och på barnets upplevelse av samtalet.

Kompetenshöjande insatser kring samtal med barn i socialtjänsten är efterfrågat i många kommuner. Det finns för närvarande inte många utbildningar att tillgå och de som finns är ofta resurskrävande och bara tillgängliga i vissa delar av landet. SKR har därför tagit fram en webbutbildning i samarbete med socionom Eva Redemo för att kunna erbjuda alla kommuner möjligheten att kompetensutveckla sin personal.

Kostnad och användningsvillkor för utbildningen

Utbildningen kostar 5.900 kronor exklusive moms och kan användas obegränsat antal gånger av hela kommunen.

Anmälan till webbutbildningen Samtal med barn i socialtjänsten

Utbildningens upplägg

Utbildningen består att fem webbseminarium som tar ungefär en halv dag vardera. För att kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll på bästa sätt är seminarierna tänkta att genomföras med minst tre veckors mellanrum. Detta för att kunna integrera teorin med det praktiska arbetet. Webbutbildningen rekommenderas att genomföras tillsammans med sin arbetsgrupp och arbetsledare.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till socialsekreterare som träffar barn och unga för att utreda och följa upp deras behov av stöd eller skydd, men kan även vara relevant för andra som träffar barn och unga som lever i utsatta omsorgssituationer i sitt yrke.

Syfte

Syftet med utbildningen är att:

  • ge samtalsmetodiska verktyg
  • skapa reflektion kring barn och ungas olika förutsättningar i samband med samtal inom socialtjänsten
  • öka förståelsen för hur våra samtal kan komma att påverka barnets relation till sina närmaste omsorgspersoner och nätverk
  • öka socialsekreterarens trygghet i samtalssituationen och motivationen till att göra barn och unga mer delaktiga i hela processen

Introduktion till utbildningen

Socionom Eva Redemo berättar i korthet om vilka de viktigaste budskapen i utbildningen är, syftet med utbildningen och upplägget. Intervjun är cirka 7 minuter lång.

Seminariernas innehåll

Seminarierna innehåller reflektionsfrågor och rollspelsövningar som deltagarna ombeds utföra under seminariet. Tips om litteratur att läsa under utbildningens gång kommer tillhandahållas.

Seminarium 1

Barns behov av samtal. Medupplevelse. Omsorgstriaden.

Seminarium 2

Samtalets sammanhang och syfte.

Seminarium 3

Olika förutsättningar för samtalet. De fem utvecklingsstödjande principerna.

Seminarium 4

Triangulerande samtal. Förberedelser och planering inför samtalet. Samtalsmetodik.

Seminarium 5

Grupphandledning kring ett filmat barnsamtal.

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset