Publicerad 29 april 2024

Enklare styrning för Nära vård - hälsovalet i Kalmar

I Region Kalmar län arbetar alla hälsocentraler med ett gemensamt mål: att tillämpa principerna för Nära vård, ett resultat av ett nyskrivet primärvårdsuppdrag och en styrmodell som syftar till att skapa en mer tillgänglig, personcentrerad och effektiv vård.

I region Kalmar län misstänkte man att ersättningsmodellen styrde vårdens inriktning mer än själva vårduppdraget. För att stödja omställningen till Nära vård, behövdes en ny approach som inte enbart fokuserade på kvantitativa mått utan på kvalitet och tillgänglighet. Som resultat skrotades det gamla primärvårdsuppdraget som lappats och lagats sedan 2009. Nu har alla hälsocentraler i regionen som grunduppdrag att arbeta enligt Nära vårds principer med en styrmodell som stödjer utvecklingen till Nära vård.

Ett nytt primärvårdsuppdrag

Utgångsläget för det nya uppdraget var primärvårdens roll som samordnande aktör och kraft i vården, vilket ska avspeglas i uppdraget och samtidigt stödja samverkan med kommuner och sjukhusverksamheter. I arbetet involverades invånare och olika förvaltningar inom hälso- och sjukvården.

En viktig del av det nya uppdraget är den prioriteringsmodell som används för att identifiera och prioritera, vilket ger en ökad kvalitet samtidigt som resurserna kan användas mer riktat och effektivt.

Prioriteringsmodellen

Olika grupper behöver olika insatser. För att nå en jämlik vård behövs prioritering och ageranden utifrån patientgruppernas olika behov.

Prioriteringsmodellen tittar även på ifall patienten har ett tillstånd som i hög utsträckning kan botas, eller om det är ett kroniskt tillstånd som behöver hanteras över lång tid – samt om tillståndet är något som kan hanteras inom en specialitet, eller om flera enheter, kliniker eller funktioner behöver involveras.

De fyra patientgrupperna är:

  1. Personer med enklare besvär som kan botas, och som kan hanteras antingen i primärvård eller hos en specialist.
  2. Personer med komplicerade besvär, svårare sjukdomar, men som kan botas. Ofta behövs insatser från flera olika vårdenheter och specialiteter för att möta behoven.
  3. Personer med kroniska sjukdomar som är i behov av långvarig behandling och där målet inte är att bota, utan att undvika en försämring i livskvaliteten eller ett läge som kräver sjukhusvård.
  4. Personer med flera allvarliga sjukdomar samtidigt. Här finns stora behov av individuella lösningar.

Det nya primärvårdsuppdragets syfte är att bidra med styrning så att aktiviteterna anpassas till det som patienten faktiskt behöver och att de som har störst vårdbehov prioriteras.

Dialogbaserad uppföljning

En viktig del av omställningen till Nära vård handlar om att arbeta smartare och mer effektivt. Med tillit i utförandet och en dialogbaserade uppföljning, får verksamheter kvitto på att uppdraget utförs på rätt sätt, eller stöd i att förändra arbetssätt eller prioriteringar. Även ledningen får återkoppling från de experter som arbetar med uppföljningen.

Dashboard för informerade val

Som ett steg mot större transparens och patientmakt lanserar Kalmar län en dashboard på 1177. Denna digitala lösning möjliggör för invånarna att göra informerade val baserat på tydlig och relevant information om vårdens kvalitet och tillgänglighet.

Inspiration och stödmaterial

Projektet Nära vård har tagit fram en film som beskriver arbetet med det nya primärvårdsuppdraget i Region Kalmar län. Medverkande: Sofia Hartz, planeringsdirektör Region Kalmar samt Jon Rognes, forskningsledare Leading Health Care. Filmen är knapp 9 minuter lång.

Leading Health Care har tagit fram en rapport om uppdraget i Region Kalmar län.

Rapport: “Införande av Nära vård”, Leading Health Care (PDF)

Vårdval, hälsoval, Region Kalmar län

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.