Publicerad 4 april 2024

Rapporter om tillgänglighet i vården

SKR tar fram flera olika rapporter som på olika sätt beskriver hur tillgängligheten i vården ser ut. I rapporterna och dess underlag finns data och fakta som kan bilda grund för utveckling av verksamhet.

Öppenvård inom regionerna

Regionernas öppna vård är en stor verksamhet som omfattar över 80 miljoner vårdkontakter årligen. Den här rapporten visar att vi har en öppenvård med hög kvalitet och goda resultat i Sverige. Vården har utvecklats över lång tid och blivit allt bättre tack vare nya behandlingsmetoder och ett mer hälsofrämjande arbete. Öppen vård kan liksom vårdplatser på sjukhus inte studeras isolerat. Patienter rör sig hela tiden mellan olika vårdnivåer och verksamheter och behöver inte sällan vård från flera vårdgivare samtidigt. Rapporten visar också att utvecklingen mot Nära vård måste fortsätta, med bättre kontinuitet, ökad personcentrering och stärkt samverkan mellan vårdnivåer.

Tillgången till data är inte lika god inom öppenvården som i den slutna vården, men tack vare kvalitetsregister finns möjligheter att följa vården över tid. Kommunernas del av öppenvården finns inte med i den här rapporten då avsaknaden av täckande data från den kommunala primärvården är så stor att den i nuläget inte kan beskrivas på ett representativt sätt.

Fakta om öppen hälso- och sjukvård

Väntetider i den specialiserade vården

Rapporten "Fakta om väntetider i vården" presenterar fakta om väntetider i den specialiserade vården utifrån flera olika perspektiv. Här sammanfattas aktuellt läge, utvecklingen de senaste tio åren samt vad som skulle krävas för att helt ta bort alla köer. Här finns också en redovisning av hur befolkningen och patienterna uppfattar väntetiderna, och ett antal exempel på ändrade arbetssätt.

Rapporten visar bland annat att fler patienter får vänta länge på vård, men att en förhållandevis liten kapacitetsökning skulle räcka för att börja vända utvecklingen, även om kapaciteten i vården redan har ökat inom många områden.

Fakta om väntetider i vården

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2023

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning med syftet att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Undersökningen har genomförts i samtliga regioner.

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2023

Fakta om vårdplatser

Rapporten "Fakta om vårdplatser" gavs ut i juni 2022, med syftet att ge fakta om vårdplatser inom den slutna specialiserade vården, baserade på öppna källor som exempelvis Väntetidsdatabasen, Vården i siffror och kvalitetsregister. I rapporten beskrivs vad som styr behovet av vårdplatser, hur konsumtionen av vårdplatser förändrats de senaste decennierna, i Sverige och internationellt, samt vilka bedömningar som kan göras framåt.

Antalet vårdplatser påverkar tillgängligheten, samtidigt som behoven av vårdplatser på sjukhus är i ständig förändring. Medicinsk utveckling, vård i andra former och annat utvecklingsarbete har lett till minskade behov av vårdplatser. En viktig del i diskussionen om vårdplatser är tillgången till personal med rätt kompetens för att kunna bemanna vårdplatser. Problem med kompetensförsörjning är i dagsläget den viktigaste orsaken till att många beslutade vårdplatser inte kan hållas öppna.

Fakta om vårdplatser

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2021

Hälso- och sjukvårdsrapporten sammanfattar läget och utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård. Den ges ut i juni varje år.

2021 års rapport tar avstamp i pandemins betydelse för bland annat väntetiderna, sett utifrån data för 2020. En effekt var längre väntetider och fler väntande, framför allt till insatser inom den specialiserade vården, och det blev svårare för regionerna att uppfylla vårdgarantimålen. I rapporten finns resonemang om vad sjukvårdshuvudmännen behöver göra för att återkomma till den trend med kortare väntetider som rådde innan pandemin.

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2021

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.