Publicerad 23 september 2021

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och nationellt uppfattar hälso- och sjukvården i Sverige.

Syftet med undersökningen är att fånga be­folkningens syn på svensk hälso- och sjukvård – deras attityder, förtroende och uppfattning. Målet är att resultaten ska fungera som underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, såväl lokalt som nationellt. Samtliga regioner deltar i undersökningen som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Resultat av undersökningen 2020

Totalt samlades det in 50 854 svar under 2020. Datainsamlingen har genomförts mellan 28 september–27 november. Insamlingsperioden skiljer sig mot föregående år. Vanligtvis sker insamlingen av svar uppdelat på två undersökningsperioder – april och maj res­pektive under oktober och november, med en sammanslagen redovisning för helåret. För 2020 genomfördes ingen insamlingen under våren, på grund av pandemin, utan istället genomfördes insamlingen av motsvarande helårsvolym enkätsvar under höstperioden. Detta kan ha viss påverkan på jäm­förbarheten av resultaten mellan åren.

2020 års nationellt gemensamma enkät består av

  • basmodul med åtta frågor
  • fyra bakgrundsfrågor
  • tre temafrågor
  • en särskild fråga relaterad till covid-19-pandemin.

Regioner har även haft möj­lighet att lägga till egna regionspecifika frågor.

Befolkningen syn på hälso- och sjukvården Vården i siffror

Rapport Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020

Om Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som riktar sig till alla individer 18 år och äldre, som är folkbokförda i respektive region. Ett nationellt gemensamt frågeformulär har tagits fram bestående av tio frågor om hälso- och sjukvår­den samt fyra bakgrundsfrågor om respondenten.

Undersökningen genomförs med en så kallad mixad datainsamlingsmetod där svar samlas in både via digital webbenkät och telefonintervjuer.

Hälso-och sjukvårdsbarometern från 2016 och framåt

Tidigare undersökningar

För att följa utvecklingen i samhället och i sjukvården har förändringar av Hälso-och sjukvårdsbarometerns metod och frågeformulär gjorts under åren. Det gör det svårt att jämföra undersökningarna över tid. Samtliga finns att ladda ner i SKR:s webbutik.

Alla Vårdbarometern 2010-2015

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sofia Tullberg
    Chef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset