Publicerad 29 februari 2024

Utvecklingsprojekt, uppföljning tillgänglighet

Tillsammans med regionerna bedriver SKR fortlöpande utveckling som stödjer uppföljningen av tillgängligheten.

Utvecklingsprojekten har sin grund i regionernas behov av att kunna mäta och följa upp sin tillgänglighet på ett effektivt sätt, som också bidrar till en ökad tillgänglighet.

Utvecklingsprojekt 2023

Uppföljningsmodell psykiatri

Tillsammans med regionerna arbetar SKR med att utveckla och anpassa dagens nationella uppföljningsmodell av tillgängligheten i psykiatrin, både för vuxna och inom BUP. Syftet är en anpassning till dagens patientflöden och arbetssätt, men även att stödja förbättrade arbetssätt för framtiden och därmed bidra till en förbättrad tillgänglighet.

Genom att utveckla uppföljningen av tillgängligheten inom psykiatrin kan utfallen bli mer jämförbara. En mer specifik tillgänglighetsuppföljning förbättrar även förutsättningarna för mer detaljerade analyser av tillgänglighet och väntetider, vilket i sin tur stödjer en bättre planering för verksamheterna.

Utvecklingsarbetet har pågått under 2023 genom en rad gemensamma träffar där nästan alla regioner varit representerade, samtidigt som regionala team med ledare och medarbetare från första linjen/primärvård, BUP, vuxenpsykiatrin och IT arbetar på hemmaplan. Förslagen som tagits fram presenterades på ett digitalt seminarium den 28 november och under perioden 15 december 2023 – 15 februari 2024 har alla regioner möjlighet att ge sin syn på de förslag som tagits fram. Svaren kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med uppföljningsmodellen under 2024. Ambitionen är att den utvecklade uppföljningsmodellen ska implementeras under 2025.

Prognosticerade väntetider

Målet är en utvecklad modell för prognosticerade väntetider inom den specialiserade vården, för att regionerna ska kunna se var väntetiderna är kortast redan när remiss skrivs. Idag sker en manuell rapportering men genom att använda dagens automatiserade uppföljning och inrapportering av data skulle det även kunna vara möjligt att förutsäga väntetiderna med en högre precision. Därmed skulle regionernas planering av vård kunna underlättas och administration minska.

Projekt 0:an

I den lagreglerade vårdgarantin ingår att få kontakt med primärvården samma dag, den så kallade 0:an. I tillgänglighetsuppföljningen av kontakt samma dag följs i nuläget endast telefontillgängligheten upp. Samtidigt finns det olikheter i hur telefontillgängligheten mäts och följs upp mellan olika regioner, vilket gör det svårt att jämföra. Även tjänsteutbudet hur kontakterna sker med primärvården har utvecklats över tid, till exempel kan invånare numera även ta kontakt via chatt. Utvecklingsarbetet syftar därför till en bredare uppföljning av tillgänglighetsgarantin, där fler kontaktsätt omfattas, och att uppföljningen blir kvalitativ och jämförbar.

Utgångspunkten för en mer modern tillgänglighetsgaranti är att invånarnas beteendemönster förändras över tid. I den nya utvidgade uppföljningen kommer anvisningar för bland annat fler kontaktvägar och tydligare tidsintervall för mätning, för en mer heltäckande bild av tillgängligheten inom vårdgarantin. Detta innebär en förändrad leverans av data från regionerna.

I utvecklingsgruppen för ”Projekt 0:an” ingår 13 av landets regioner. Planen är att påbörja mätningar varje månad enligt de utvidgade anvisningarna från 1 januari 2024, med successiv anslutning för regionerna.

Vårdtillfällesdatabasen

Genom vårdtillfällesdatabasen går det att följa statistik kopplad till lagen om samverkan mellan region och kommun vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som infördes 2018. Enligt lagen ska patienter som är utskrivningsklara skrivas ut till rätt vårdnivå så snart som möjligt och fortsatta insatser ska planeras i samverkan mellan sjukvård och socialtjänst. I vårdtillfällesdatabasen finns statistik som ger en bild dels av hur lagen följs, dels effekterna av lagen. Statistiken visar bland annat genomsnittlig vårdtid och andelen av det totala antalet vårdplatser som utskrivningsklara patienter belägger.

I utvecklingen av vårdtillfällesdatabasen sker en uppdatering av variabler och rapporteringsstruktur. Målet är ökade möjligheter till analys och uppföljning och även få en automatiserad rapportering och publicering av data över utskrivningsklara patienter.

Resultatet av projektets första del sammanställdes under hösten 2023 och kommer att presenteras första kvartalet 2024.

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.