Publicerad 29 april 2021

Skatteunderlagsprognos

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där Sverige går mot normalkonjunktur 2024. Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning, och även 2022 räknar vi med hög tillväxt, såväl för BNP som för sysselsättningen. Efter nedgången i produktion och sysselsättning 2020 följer därmed flera år av obruten konjunkturuppgång.

Återhämtningen lyfter skatteunderlaget

Jämfört med föregående prognoser antas något högre BNP-tillväxt 2021–2022, samt något lägre BNP-tillväxt under kalkylåren 2023–2024. Den djupa konjunktursvackan 2020 förväntas försvaga arbetsmarknaden också ”efter krisen”. Andelen arbetslösa antas ännu 2024 ligga högre än de nivåer som gällde före pandemin.

Jämförelse med skatteunderlagsprognosen från februari

Jämfört med den prognos vi presenterade i februari (cirkulär 21:12, EkonomiNytt 03/2021) räknar vi nu med lite starkare skatteunderlagstillväxt i början av perioden och lite svagare mot slutet. Det beror på att ny statistik visar starkare tillväxt av arbetade timmar 2021 än vad vi förutsåg i februari, men vi har inte ändrat vår tidigare bedömning av sysselsättningsnivån 2024.

Hela prognosen presenteras i cirkulär 21:20 (kommuner) och EkonomiNytt 07/2021 (regioner). En mer utförlig presentation av samhällsekonomin publiceras i ”Ekonomirapporten, maj 2021” den 11 maj.

Cirkulär 21:20 (kommuner)

EkonomiNytt 07/2021 (regioner)

Ekonomirapporten, maj 2021 (samhällsekonomi) Publiceras den 11 maj.

Prognosunderlag

SKR redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om nya budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2021–2028 för kommuner

Prognosunderlag 2021–2028 för regioner

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering av vissa statsbidrag

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset