Publicerad 4 januari 2022

Skatteunderlagsprognos

Skatteverket publicerade den 7 december slutligt beskattningsutfall för 2020. Det visar att skattunderlaget ökade med 2,1 procent 2020 i linje med vår septemberprognos, vilket är en fortsatt inbromsning jämfört med 2018 och 2019.

För att hitta en period med lägre ökningar (och under längre tid) av skatteunderlaget måste vi gå tillbaka till finanskrisen 2009–2010, då det växte med i genomsnitt 1,7 procent per år.

Jämförelse med skatteunderlagsprognosen från september

Jämfört med den prognos vi presenterade i september (cirkulär 21:35, EkonomiNytt 11/2021, ”Ekonomirapporten, oktober 2021”) räknar vi nu med något starkare utveckling av skatteunderlaget 2021, svagare 2022 och kommande år ingen eller liten förändring.

År 2021 beror förändringen på att lönesummans utveckling visar på större ökning de senaste månaderna än i den förra prognosen. För 2022 beror nedrevideringen framför allt på den höjning av grundavdragen som ligger i riksdagens beslutade statsbudget för 2022. Detta kompenseras med en höjning av det generella statsbidraget 2022.

Hela prognosen presenteras i cirkulär 21:49 (kommuner) och EkonomiNytt 13/2021 (regioner), och MakroNytt 3/2021 (samhällsekonomin).

Cirkulär 21:49 (kommuner)

EkonomiNytt 13/2021 (regioner)

MakroNytt 3/2021 (makroekonomi)

Prognosunderlag

SKR redovisar beräkningar av kommunernas och regionernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om nya budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2021–2028 för kommuner

Prognosunderlag 2021–2028 för regioner

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering av vissa statsbidrag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR