Publicerad 30 september 2021

Skatteunderlagsprognos

Den preliminära ökning av beskattningsbara förvärvsinkomster som Skatteverket publicerade 29 september indikerar att skattunderlaget ökade med 2,1 procent 2020. Detta är en fortsatt inbromsning jämfört med 2018 och 2019.

Hög ökningstakt för skatteunderlaget 2021 och 2022

Den höga tillväxten för BNP och arbetade timmar 2021 och 2022 manifesteras i ett skatteunderlag som också ökar starkt: med drygt 4 procent per år. Främst är det lönesumman som driver uppgången. Regeringens åtgärder i BP22 ökar även transfereringsinkomsterna något 2022 (genom bland annat höjt tak i sjukförsäkringen, ändrade regler för äldre i sjukförsäkringen samt familjeveckan).

Jämförelse med skatteunderlagsprognosen från augusti

Jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär 21:31, EkonomiNytt 09/2021, MakroNytt 2/2021) räknar vi nu med samma skatteunderlagstillväxt 2020 och högre kommande år. Den ändrade bedömningen beror både på att vi justerat vår bild av den samhällsekonomiska utvecklingen och förslag i budgetpropositionen för år 2022.

Hela prognosen presenteras i cirkulär 21:35 (kommuner) och EkonomiNytt 11/2021 (regioner). En mer utförlig presentation av samhällsekonomin publiceras i ”Ekonomirapporten, oktober 2021”, den 19 oktober.

Cirkulär 21:35 (kommuner)

EkonomiNytt 11/2021 (regioner)

Prognosunderlag

SKR redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om nya budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2021–2028 för kommuner

Prognosunderlag 2021–2028 för regioner

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering av vissa statsbidrag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset