Publicerad 28 april 2022

Skatteunderlagsprognos

Vår aktuella prognos för skatteunderlaget innebär en markant upprevidering av löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden (perioden 2022–2025). Detta bidrar till en upprevidering av prognosen för lönesumman samt det kommunala skatteunderlaget.

Då även löner och priser hos kommuner och regioner antas öka snabbare (än i tidigare bedömningar) innebär de (beräknat) högre skatteintäkterna inte någon reell resursförstärkning.

Jämförelse med skatteunderlagsprognosen från februari

Jämfört med den prognos vi presenterade i februrai (cirkulär 22:06, EkonomiNytt 02/2022, MakroNytt 1/2022) visar vår aktuella bedömning av skatteunderlaget sammantaget en starkare ökning. Det beror delvis på regeringens förslag om att omvandla reseavdraget till en skattereduktion. Dessutom räknar vi med större ökning av löneinkomster och i viss mån pensioner

Hela prognosen presenteras i cirkulär 22:15 (kommuner) och EkonomiNytt 05/2022 (regioner), och ”Ekonomirapporten, maj 2022” (samhällsekonomin), som publiceras den 17 maj.

Cirkulär 22:15 (kommuner)

EkonomiNytt 05/2022 (regioner)

Prognosunderlag

SKR redovisar beräkningar av kommunernas och regionernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om nya budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2022–2029 för kommuner

Prognosunderlag 2022–2029 för regioner

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering av vissa statsbidrag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR