Publicerad 30 januari 2023

Skatteunderlagsprognos

Svensk och global konjunktur är på väg att försvagas. Återhämtningen efter pandemin kommer därmed att brytas. Effekterna av den synkroniserade penningpolitiska åtstramningen världen över, liksom den globalt höga inflationen, bidrar till att alltmer påtagligt bromsa efterfrågan i de flesta ekonomier. Läs mer i cirkulär 22:54 och EkonomiNytt 12/2022.

Tillväxten i Sverige blir framöver ytterst svag och en fas med sjunkande BNP under 2023 är sannolik.

Jämförelse med skatteunderlagsprognosen från oktober

Jämfört med den prognos vi presenterade i oktober (cirkulär 22:37, EkonomiNytt 09/2022, MakroNytt 03/2022) är faktisk skatteunderlagstillväxt nedreviderad samtidigt som den underliggande dito är uppreviderad. Detta beror på att reseavdraget kommer att återinföras och dessutom utökas, vilket minskar skatteunderlaget. Sammantaget står sig den huvudsakliga bilden från oktoberprognosen.

Hela prognosen presenteras i cirkulär 22:54 (kommuner) och EkonomiNytt 12/2022 (regioner), samt Ekonomirapporten, december 2022 (samhällsekonomin).

Cirkulär 22:54 (kommuner)

EkonomiNytt 12/2022 (regioner)

Ekonomirapporten, december 2022 (samhällsekonomin)

Prognosunderlag

SKR redovisar beräkningar av kommunernas och regionernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om nya budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2022–2029 för kommuner

Prognosunderlag 2022–2029 för regioner

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering av vissa statsbidrag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom
  • Patrik Jonasson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR