Publicerad 31 maj 2022

Förebyggande arbete och exempel

Systematik lägger grunden för arbetet med att förebygga hot och våld mot förtroendevalda. Här kan du ta del av undersökningar samt få exempel på förebyggande arbete som sker i kommuner och regioner.

Det är viktigt att stärka förutsättningarna för de förtroendevalda i deras demokratiska uppdrag. Ingen förtroendevald ska behöva stå ensam när de utsätts för hat, hot och våld i samband med att de utför uppdrag i demokratins tjänst.

En digital tjänst för risk- och konfliktanalys

SKR har i ett nätverk tillsammans med kommuner och regioner utvecklat en modell för att på ett tidigt stadium identifiera frågor, ärenden eller förändringsprocesser, som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning. Syftet med det digitala verktyget är att i ett tidigt skede kunna agera förebyggande.

Riskguiden

Ansvar, roller, riktlinjer och handlingsplaner

Varje kommun och region måste fastställa roller och ansvar när det gäller de förtroendevaldas säkerhet till exempel i riktlinjer och handlingsplaner.

Exempel på förebyggande arbete mot hot och hat

Styrande dokument

En studie gjord av sextio styrande dokument i kommuner och regioner. Du kan ta del av analysen samt exempel på styrande dokument.

Analys av styrande dokument i kommuner och regioner

Utveckling av det demokratiska samtalet

SKR och medieinstitutet Fojo genomför ett pilotprojekt för att på lokal nivå verka för en positiv utveckling av det demokratiska samtalet.

Projekt för ett bättre demokratiskt samtal

Utvecklingsarbete för att utveckla en modell att förebygga hot och hat

SKR genomför ett utvecklingsarbete (i ett nätverk) för hur kommuner och regioner kan arbeta systematiskt och skapa system och strukturer för att i ett tidigt skede verka förebyggande mot hat och hot.

SKR:s modell att förbygga hot och hat

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR