Publicerad 23 maj 2024

Chef i offentlig sektor

Att vara chef i offentlig sektor innebär ett särskilt ansvar. Det handlar om att förverkliga de politiska beslut som fattats och att bygga tillit till verksamheten och den offentliga förvaltningen. SKR presenterar här ämnesområden som är av särskild vikt för chefer inom offentlig sektor.

Ämnesområden av särskild vikt

Yttrandefrihet och lojalitet

Var går gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitet för den som är anställd i kommun eller region? SKR presenterar de juridiska riktlinjerna.

Yttrandefrihet och lojalitet

Offentlighetsprincipen och sekretess

Sekretess innebär att det finns vissa begränsningar när det gäller rätten att ta del av offentliga handlingar eller rätt till yttrandefrihet som man behöver känna till.

Offentlighetsprincipen och sekretess – kortfattat om lagstiftningen, Regeringen

Arbetsrätt och lagar

SKR ger stöd till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner.

Råd och stöd i arbetsrättsliga frågor

Arbetsmiljö och friskare arbetsplatser

SKR har tagit fram en checklista som särskilt fokuserar på chefens arbetsmiljö. Den bygger bland annat på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatoriska och social arbetsmiljö. (AFS 2015:4). Den kan vara ett underlag vid utvecklings- och medarbetarsamtal samt olika former av undersökningar eller riskbedömningar i samverkansgrupp eller skyddskommitté.

Checklista för chefens arbetsmiljö (PDF) Pdf, 271 kB.

Frågor och svar om OSA-föreskriften

På friska arbetsplatser jobbar ledning och personal systematiskt med både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Suntarbetsliv erbjuder utbildningar och verktyg för dig som är chef.

Tillsammans för friskare arbetsplatser, Suntarbetsliv

Chefers organisatoriska förutsättningar

Rusta organisationen så att det blir enklare att göra jobbet som chef! Ta hjälp av ett kostnadsfritt, forskningsbaserat och väl beprövat verktyg.

Chefoskopet - bättre arbetsmiljö för chefer

Från teori till praktik i kristider

Chefer och HR arbetar strategiskt och konkret med att säkerställa och utveckla en god arbetsmiljö. Här finns rapporter, vägledningar och verktyg från många olika organisationer att inspireras av.

Från teori till praktik i kristider

Motverka korruption och otillåten påverkan i organisationen

Frånvaro av korruption är centralt för en rättsstat och för medborgarnas tillit till institutionerna. Det är viktigt att både upptäcka och att motverka och agera för att korruption inte ska förekomma.

Stöd i arbetet med att motverka korruption

Det finns en ökad risk att personer som verkar i kommuner och regioner utsätts för otillåten påverkan. Otillåten påverkan är ett samlingsbegrepp för handlingar som syftar till att påverka en tjänsteperson eller förtroendevald att agera på ett annat sätt än denne tänkt, till exempel fatta ett annat beslut inom ramen för myndighetsutövning eller välja att inte polisanmäla händelser.

Otillåten påverkan, arbetsgivarens ansvar

Visselblåsare "whistleblower"

Visselblåsare är en person som rapporterar om oegentligheter, överträdelser och lagbrott. De är viktiga spelare för den offentliga sektorn men också för samhället i stort. Offentliga arbetsgivare skyldiga att ha en visselblåsarfunktion på plats i organisationen så att anställda ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier.

Frågor och svar visselblåsarfunktion

Cirkulär Skydd för visselblåsare

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att verksamhetsutövare lever upp till kraven om interna visselblåsarfunktioner.

Visselblåsning, Arbetsmiljöverket

Uppföljning och analys

Chefens främsta uppgift är att leda och fördela arbetet så att medarbetarna kan utföra de uppgifter som krävs för att nå verksamhetens mål.

Ett bra ledarskap är avgörande för välfärdens möjlighet att attrahera kompetenta och engagerade medarbetare. Ledarskapet skapar förutsättningar för att medarbetarna att göra sitt bästa och har betydelse för deras hälsa.

Uppföljning och analys av arbetsgivarpolitik

Arbete att utveckla en god förvaltningskultur

Den statliga värdegrunden har pekat ut sex principer för vad som ska känneteckna den statliga ämbetsmannen; Demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service. Principerna skulle kunna användas även i kommuner och regioner.

Skriften utgör ett stöd för de statsanställda i arbetet med att utveckla en god förvaltningskultur. Det finns en tillhörande handledning för att diskutera värdegrunden som ett stöd för ett ständigt lärande.

Statliga värdegrunden: principer för en god förvaltning värdegrunden, Statskontoret

Utbildning i rollen som medarbetare inom kommun och region

En grundläggande utbildning som behandlar principer för den offentliga verksamheten som demokrati, objektivitet och legalitet. Via text, intervjuer och dilemmaövningar får deltagarna kunskap om offentlig verksamhet, offentlighet och sekretess, jäv och mutor. Utbildningen kan göras individuellt eller i grupp.

Utbildning i rollen som medarbetare inom kommun och region

Informationsansvarig

  • Linda Persson Melin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.