Publicerad 30 augusti 2023

Strategi för digital utveckling

Digitalisering är inte ett mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och jämlik vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess samt en serviceinriktad och tillgänglig förvaltning. SKR har tagit fram en strategi för arbetet som krävs för att nå dit.

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut måste vissa förutsättningar finnas på plats. Det handlar om ledarskap, juridik, datadriven innovation, gemensam infrastruktur och digitala funktioner. Grundläggande förutsättningar är basen för kommuners och regioners utvecklingsarbete. Strategin ersätter "Handlingsplan 2017-2025: Förutsättningar för digital utveckling i kommuner och regioner". 

SKR:s strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital tid (PDF) Pdf, 777 kB.

Strategins syfte och målområden

Strategins syfte är att skapa en gemensam riktning för kommuner, regioner och SKR, Adda och Inera om grundläggande förutsättningar för utveckling i en digital tid. I strategin presenteras fyra målområden:

  • Ledning, styrning och organisation
  • Arkitektur och säkerhet
  • Informationsförsörjning och digital infrastruktur
  • Sammanhållen digital service

Principerna i Svenskt ramverk för digital samverkan

Strategin förhåller sig till de 13 grundläggande principerna i Svenskt ramverk för digital samverkan som i sin tur utgår från principer i EU:s ramverk European Interoperability Framework (EIF).

European Interoperability Framework (EIF)

Samarbete mellan SKR, Inera och Adda

SKR, Inera och Adda arbetar tillsammans för en smartare välfärd. Tillsammans ger vi kommuner och regioner stöd i deras verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

SKR ger stöd, service och tillhandahåller fakta

SKR ger stöd och service och bidrar till medlemmarnas förändringsarbete inom respektive verksamhetsområde med fakta och jämförelser, metoder, kompetenshöjande insatser och nätverk/plattformar för erfarenhetsutbyte. SKR bedriver ett proaktivt påverkansarbete för att bland annat snabba på processen att riva rättsliga hinder för digitalisering och har ansvaret för koordinering av koncernens gemensamma digitaliseringssatsning.

Inera erbjuder tjänster och kompetens

Inera samordnar, tillhandahåller och utvecklar sektorsspecifik samverkansarkitektur, infrastruktur, tjänster och lösningar till kommuner och regioner. Inera erbjuder kompetens inom arkitektur, interoperabilitet, standarder, informationssäkerhet och juridik, som skapar förutsättningar för digital samverkan och stödjer verksamhetsutveckling i regioner och kommuner.

Inera AB

Adda tillhandahåller avtal och ger upphandlingsstöd

Adda (tidigare SKL Kommentus) genomför gemensam kravfångst och tillhandahåller avtal för verksamhets- och användarnära tjänster och produkter samt ger stöd och råd i kommuner och regioners anskaffningsprocesser. Upphandling används som ett strategiskt verktyg för ökad standardisering och växla upp lokala innovationer nationellt.

Adda

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.