Publicerad 22 mars 2022

Utvecklingsnätverk sociala företag

SKR arbetar tillsammans med tolv kommuner för att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag.

Med utgångspunkt i SKR:s handbok "Ny väg till innovativa välfärdslösningar - en handbok om samverkan med sociala företag" driver SKR under två år ett utvecklingsnätverk med tolv engagerade kommuner. Målet är att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag - allt för att tillsammans bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad.

Film från uppstartsträff

Film från uppstartsträff för utvecklingsnätverk för sociala företag från maj 2021. Filmen är 47 minuter lång.

Finansierat av ESF

Projektet finansieras av ESF-medel. SKR bemannar en nationell projektstab bestående av projektledare, sakkunnig, processtödjare, ekonom och administratör. Varje medverkande kommun har ett lokalt projektteam.

Svenska ESF-rådet

Olika behov

Kommunerna i projektet har alla olika utgångslägen och behov. De större kommunerna ser stora utmaningar med ökande socioekonomiska skillnader och allt det för med sig såsom inkomstskillnader, arbetslöshet och utbildningsnivåer.

Landsortskommunerna har å andra sidan utmaningar kopplat till stora avstånd och en åldrande befolkning, vilket ställer stora krav på den kommunala välfärden. I båda fallen kan samverkan och affärer med de sociala företagen vara en del av lösningen. Detta då sociala företag baserar sin affärsverksamhet på en eller flera samhällsutmaningar.

Behov av kunskap

Att utveckla samverkan med sociala företag är en komplex fråga då den ställer krav på likväl intern som extern samverkan samtidigt som det ofta saknas både kunskap och kompetens kring hur man ska komma vidare och till exempel skapa affärer med de sociala företagen.

Målet är att det efter projektet ska finnas tolv modellkommuner med olika modeller för kommuners samverkan och affärer med sociala företag, alla med utgångspunkt i lokal organisation och lokala behov. Dessa modellkommuner ska även kunna fungera som inspiration och mentorskommuner för andra som avser genomföra en liknande utvecklingsresa.

Förväntade effekter på lång sikt är att aktörer från den sociala ekonomin är en naturlig leverantör och ett viktigt komplement vid sidan om andra leverantörer av välfärdstjänster.

Deltagande kommuner

 • Helsingborg
 • Hudiksvall
 • Härjedalen
 • Karlstad
 • Laxå
 • Malmö
 • Mölndal
 • Sölvesborg
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Uddevalla
 • Umeå.

Nyhetsbrev

En gång per kvartal kommer Utvecklingsnätverk sociala företag att skicka ut ett nyhetsbrev lärandet i projektet kommer att delas likväl som andra intressanta aktualiteter inom social ekonomi och sociala företag.

Informationsansvarig

 • Åsa Bengtsson
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR