Publicerad 1 juni 2021

Aktörer med nationella uppdrag inom kvalitetsregisterorganisationen

Det finns ett antal grupperingar på nationell nivå som ska säkra att kvalitetsregistren i så stor utsträckning som möjligt bidrar till att uppfylla den vision och de fastställda mål som finns i överenskommelsen mellan SKR och staten om Nationella Kvalitetsregister.

Funktioner och grupper

Ledningsfunktion

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister är partssammansatt och består av åtta ledamöter från regionerna, kommunerna, staten och SKR. Ordförande är en av representanterna från regionerna.

Ledningsfunktionen ska säkra att de Nationella Kvalitetsregistren i så stor utsträckning som möjligt bidrar till att uppfylla den vision och de fastställda mål som parterna kommit överens om i en flerårsplan.

Ledningsfunktionen ger riktlinjer för den övergripande utvecklingen av kvalitetsregistersystemet och formulerar förslag till nationell samordning av forskning, infrastruktur, internationell samverkan och juridik.

Ledningsfunktionen beslutar om ekonomisk fördelning inom överenskommelsen och beslutar om utvecklingsinsatser för stöd och utveckling av det nationella kvalitetsregistersystemet, däribland de Nationella Kvalitetsregistren.

Ledningsfunktionen

Samverkansgrupp

Samverkansgruppen hanterar och bereder principiella och strategiska frågor till Ledningsfunktionen. Den består av representanter från registercentrumorganisationerna (RCO), regionerna, staten, kvalitetsregistren (registerhållare) och SKR (ordförande).

Samverkansgruppen följer upp kvalitetsregistrens och RCO:s följsamhet mot uppsatta mål, genomförda aktiviteter och användning av ekonomiska medel.

Samverkansgruppen ska omvärldsbevaka samt skapa och säkra lärandeytor inom kvalitetsregisterområdet. Samverkansgruppen har också en funktion i Nationellt System för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Bland annat ska Samverkansgruppen stödja de nationella programområdenas uppdrag att samordna utvecklingen av kvalitetsregister inom ”sitt” fält.

Samverkansgruppen

Expertgrupp

Expertgruppen är samverkansgruppens beredande organ. Den består av sex ledamöter med lång erfarenhet av kvalitetsregisterarbete och sjukvårdsfrågor. Expertgruppen ger stöd i bedömningar av kvalitetsregistren, vilka ligger till grund för beslut om medelstilldelning och certifieringsnivåer.

Expertgruppen

Stöd och utveckling

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister arbetar på uppdrag av Ledningsfunktionen och är ett stöd till Ledningsfunktion, Samverkansgrupp och Registercentrumorganisation i Samverkan (RCO Sam). En stor del av Stödfunktionens arbete består av att bidra i arbetet med att skapa förutsättningar för enhetlighet, effektiva och långsiktiga lösningar samt att samordna utvecklingsinsatser med andra pågående utvecklingsarbeten, till exempel inom nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård och hos berörda myndigheter.

Verksamheten, som finansieras genom den årliga överenskommelsen, är placerad på SKR. Stödfunktionen har drygt tio medarbetare.

Några av stödfunktionens arbetsuppgifter är att:

 • Vid behov samordna och driva utvecklingsarbeten
 • Samordna arbetet avseende kvalitetsregister gentemot regionernas system för kunskapsstyrning
 • Öka samarbetet med Nationella systemet för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård
 • Ta fram beslutsunderlag till ledningsfunktion och samverkansgrupp
 • Vara administrativt stöd till ledningsfunktion, samverkansgrupp och RCO Sam
 • Hantera processer för verksamhetsplan, budget och registrens årliga återrapportering
 • Samordna frågor av generell karaktär som rör forskning, Life Science och internationellt samarbete och juridik
 • Bedriva kommunikationsarbete

Stödfunktionen håller även i nationella träffar som Rundabordsmöten för registerhållare och registercentrum och är medarrangör vid olika forskningskonferenser.

Vilket stöd kan jag få?

Som registerhållare och styrgruppsmedlem kan du vända dig till Stödfunktionen i frågor som rör:

 • Forskning och utveckling
 • Internationella samarbeten
 • Juridik
 • Ansökan och redovisning
 • Kommunikation
 • Life-Science
 • Övergripande IT-utveckling
 • Övergripande frågor om samarbete med Nationella systemet för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård

Registerservice hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsens registerservice stödjer de Nationella Kvalitetsregistren med att förbättra kvaliteten på data, bland annat genom att göra täckningsgradsanalyser med hjälp av hälsodataregistren.

Vid alla utlämnanden av data tillämpar Socialstyrelsen statistiksekretessen (offentlighets- och sekretesslagen 24 kap 8 §).

Registerservice på socialstyrelsen.se

Vilket stöd kan jag få?

Som registerhållare, registerkoordinator och styrgruppsmedlem kan du vända dig till Registerservice i frågor som rör:

 • Statistik från hälsodataregistren, socialtjänstregistren och dödsorsaksregistret.
 • Sambearbetningar av kvalitetsregisterdata och Socialstyrelsens register, till exempel för att titta på täckningsgrader eller indikatorer.
 • Service för forskning som bedrivs med utgångspunkt i registerdata, som hälsodataregister och kvalitetsregister.

Nationella programområden och samverkansgrupper

De Nationella Kvalitetsregistren är viktiga fundament i Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Inom detta finns ett antal Nationella programområden (NPO). Samtliga Nationella Kvalitetsregister är knutna till minst ett NPO. Syftet är att programområdet ska bidra i utvecklingen av kvalitetsregister och registerstyrgrupperna i utvecklingen av kunskapsläget. I kunskapsstyrningssystemet finns också åtta Nationella samverkansgrupper (NSG), varav en är Samverkansgruppen för Nationella Kvalitetsregister.

Vilket stöd kan jag få?

I ett programområdes uppdrag relaterat till Nationella Kvalitetsregister ingår att:

 • Samarbeta och samordna utveckling tillsammans med registerföreträdare.
 • Integrera kvalitetsregistren i kunskapsstyrningssystemet.
 • Bidra till att kvalitetsregister används systematiskt i förbättringsarbete gällande vård och omsorg.
 • Bidra till ökad anslutning och täckningsgrad.
 • Främja användbarhet i klinisk vardag.

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.