Publicerad 16 oktober 2023

Aktörer med nationella uppdrag inom kvalitetsregisterorganisationen

Det finns ett antal grupperingar på nationell nivå som ska säkra att kvalitetsregistren i så stor utsträckning som möjligt bidrar till att uppfylla den vision och de fastställda mål som finns i överenskommelsen mellan SKR och staten om Nationella Kvalitetsregister.

Samverkansgrupp för data och analys

Samverkansgruppen för data och analys (NSG DA) inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård,har som uppdrag att stärka arbetet kring uppföljning, analys och kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården. NSG DA har ett styrgruppsmandat för beslutsärenden kopplat till regionernas medel för nationella kvalitetsregister och övriga löpande beslutsärenden som rör regionernas åtaganden inom överenskommelsen för nationella kvalitetsregister.

Expertgrupp

Expertgruppen gör en bedömning av Nationella Kvalitetsregister och registerkandidater utifrån de kriterier och riktlinjer som finns.

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister

Stödfunktionen bidrar i arbetet med att skapa förutsättningar för enhetlighet, effektiva och långsiktiga lösningar samt att samordna utvecklingsinsatser med andra pågående utvecklingsarbeten, till exempel inom nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård och hos berörda myndigheter.

Verksamheten, som finansieras genom den årliga överenskommelsen, är placerad på SKR. Stödfunktionen har drygt tio medarbetare.

Några av stödfunktionens arbetsuppgifter är att:

 • Samordna och driva utvecklingsarbeten
 • Samordna arbetet avseende kvalitetsregister gentemot regionernas system för kunskapsstyrning
 • Öka samarbetet med Nationella systemet för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård
 • Vara administrativt stöd till RCO Sam
 • Hantera processer för verksamhetsplan, budget och registrens årliga återrapportering
 • Samordna frågor av generell karaktär som rör forskning, Life Science och internationellt samarbete och juridik
 • Bedriva kommunikationsarbete

Stödfunktionen håller även i nationella träffar för registerhållare och registercentrum och är medarrangör vid olika forskningskonferenser.

Vilket stöd kan jag få?

Som registerhållare och styrgruppsmedlem kan du vända dig till Stödfunktionen i frågor som rör:

 • Forskning och utveckling
 • Internationella samarbeten
 • Juridik
 • Ansökan och redovisning
 • Kommunikation
 • Life-Science
 • Övergripande IT-utveckling
 • Övergripande frågor om samarbete med Nationella systemet för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård

Registerservice hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsens registerservice stödjer de Nationella Kvalitetsregistren med att förbättra kvaliteten på data, bland annat genom att göra täckningsgradsanalyser med hjälp av hälsodataregistren.

Vid alla utlämnanden av data tillämpar Socialstyrelsen statistiksekretessen (offentlighets- och sekretesslagen 24 kap 8 §).

Registerservice på socialstyrelsen.se

Vilket stöd kan jag få?

Som registerhållare, registerkoordinator och styrgruppsmedlem kan du vända dig till Registerservice i frågor som rör:

 • Statistik från hälsodataregistren, socialtjänstregistren och dödsorsaksregistret.
 • Sambearbetningar av kvalitetsregisterdata och Socialstyrelsens register, till exempel för att titta på täckningsgrader eller indikatorer.
 • Service för forskning som bedrivs med utgångspunkt i registerdata, som hälsodataregister och kvalitetsregister.

Nationella programområden och samverkansgrupper

De Nationella Kvalitetsregistren är viktiga fundament i Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Inom detta finns ett antal Nationella programområden (NPO). Samtliga Nationella Kvalitetsregister är knutna till minst ett NPO. Syftet är att programområdet ska bidra i utvecklingen av kvalitetsregister och registerstyrgrupperna i utvecklingen av kunskapsläget.

Vilket stöd kan jag få?

I ett programområdes uppdrag relaterat till Nationella Kvalitetsregister ingår att:

 • Samarbeta och samordna utveckling tillsammans med registerföreträdare.
 • Integrera kvalitetsregistren i kunskapsstyrningssystemet.
 • Bidra till att kvalitetsregister används systematiskt i förbättringsarbete gällande vård och omsorg.
 • Bidra till ökad anslutning och täckningsgrad.
 • Främja användbarhet i klinisk vardag.

Informationsansvarig

 • Ulrika Forsberg
  Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.