Publicerad 12 mars 2021

Nationell kunskapsstyrning, socialtjänst

Kommunerna ska ha förutsättningar för att i varje möte med brukare tillhandahålla ett stöd som bygger på bästa tillgängliga kunskap. SKR och kommunerna arbetar gemensamt med nationell kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli mer jämlik, jämställd och evidensbaserad.

Kunskapsstyrning innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa möjliga kunskap.

I kunskapsstyrningen ingår kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap. Målet är att ha bästa tillgängliga kunskap och omsätta den kunskapen i mötet mellan socialtjänstens personal och brukare. Det ska finnas stöd för att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för uppföljning och lärande.

Särskild satsning på gemensam utveckling

Under perioden 2020-2023 har nästan alla kommuner (97 procent) beslutat att tillsammans säkra kunskap och lärande för socialtjänstens verksamheter, på ett bättre och mer effektivt sätt än om varje kommun arbetade var för sig. Kommunernas gemensamma arbete för en evidensbaserad socialtjänst är långsiktigt, stimulerar till utveckling av verksamheten och möjliggör ett bättre beslutsfattande. Arbetet utgår ifrån en rekommendation från SKR 2018 och finansieras genom en extra avgift för kommunerna.

Den gemensamma kommunala tilläggsfinansieringen omfattar under åren 2020-21:

  • Utveckling och användning av nationella kvalitetsregister, som kommunerna använder för kommunal hälso- och sjukvård, främst inom äldreomsorgen. Satsningen innebär även möjlighet för framtida utveckling till andra områden.
  • Utveckling av nationella brukarundersökningar, främst inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet och stöd för systematisk uppföljning.
  • Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrning, inklusive särskilda utvecklingsinsatser som exempelvis Yrkesresan, ett kompetensutvecklingskonceptet för socialtjänstens medarbetare.

Stöd för kommunerna inom kunskapsstyrning socialtjänst

Det finns flera olika nationella grupperingar med uppdrag att stödja kunskapsstyrningen inom socialtjänsten.

S-KiS, Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten

Styrgruppen för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten, S-KiS, ska verka för att kunskapsstyrning blir ett stöd för kommunerna och beslutar bland annat om finansiering av olika satsningar. S-KiS står också för kopplingen på nationell nivå till regionernas system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.

Styrgruppen för nationell kunskapsstyrning i socialtjänst S-KiS

Partnerskapet

I Partnerskapet ingår SKR, Socialstyrelsen och Regional samverkan och stödstruktur (RSS). Målet för partnerskapet är att forskning och bästa tillgängliga kunskap ska användas medvetet och systematiskt när vård, service och omsorg erbjuds.

Partnerskapet

Huvudmannagruppen

Huvudmannagruppen består av förtroendevalda från kommuner (socialtjänsten) och regioner (hälso- och sjukvård). Huvudmannagruppen är en av två grupper som arbetar för att hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska få tillgång till en samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning. Den andra gruppen är Rådet för styrning med kunskap, där nio myndigheter ingår och Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande. Rådet samråder med Huvudmannagruppen. De båda grupperna har ett aktivt samråd.

Huvudmannagruppen

Rådet för styrning med kunskap

Nationella nätverk med regionala representanter

Flera nationella nätverk inom specifika sak- och verksamhetsområden är, tillsammans med RSS, en del av stödet för verksamhetsutveckling och samordning på regional nivå.

Nationella nätverk

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anneli Jäderland
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset