Publicerad 30 september 2021

Barnfridsbrott och barn som upplever våld

Att uppleva, se och höra våld mot en förälder och omsorgsperson får allvarliga konsekvenser för barn. Därför infördes ett ny lag om barnfridsbrott 1 juli 2021. SKR har tagit fram stöd hur socialtjänsten kan skydda och stödja barn som levt eller lever med våld i familjen.

Var tionde barn (mer än 200 000 stycken) har upplevt våld i familjen. Att leva med våld eller hot om våld mot en förälder eller omsorgsperson, kan ses som en form av psykiskt våld mot barnet. Våldet är en stressfaktor som ökar risken för lägre livskvalitet, sämre skolresultat och problem som psykisk sjukdom, trauma, ångest, utåtagerande beteende och självskadebeteende. Därför är det viktigt att stärka arbetet med att skydda och stödja dessa barn.

Ny lag om barnfridsbrott

För att stärka barns straffrättsliga skydd har riksdagen beslutat att införa ett särskilt barnfridsbrott som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, som vålds- och sexualbrott, i nära relation. Lagändringen gäller från den 1 juli 2021.

Regeringens proposition Barn som bevittnar brott 2020/21:71

Riksdagens beslut om Barn som bevittnar brott

Vad innebär lagändringen för socialtjänsten?

Förändringen innebär inga ytterligare medel till kommuner. Barnfridsbrott omfattas av Socialstyrelsens rekommendation för socialnämnden att polisanmäla misstanke om brott mot barn. Av de allmänna råden framgår att, om det finns en misstanke om brott mot ett barn enligt bland annat 4 kap. BrB, bör en polisanmälan skyndsamt göras, såvida det inte strider mot barnets bästa.

Socialstyrelsens meddelandeblad: Nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relationer och barnfridsbrott

I propositionen uppskattas att cirka 4 000 barn per år innefattas av den nya lagen. Det medför ökade behov av god samverkan mellan bland annat socialtjänst, polismyndigheten och åklagarmyndigheten. Barnets bästa ska alltid stå i centrum vid beslut om insatser och åtgärder som involverar barnet.

Stöd till socialtjänst – skrift om barn som upplever våld 

SKR har tagit fram en skrift om hur socialtjänsten kan stärka arbetet för barn som levt eller lever med våld i familjen. Vilket stöd behöver barnen? Och vad ska socialtjänsten tänka på vid bedömning av omsorgsförmåga hos våldsutsatta och våldsutövande föräldrar?

Skriften innehåller

  • en kunskapsöversikt om forskningen på området
  • en praktisk del om hur socialtjänsten kan arbeta – från att upptäcka våld till att ge insatser efter behov
  • exempel från kommuner som utvecklat sina arbetssätt

Skriften är framtagen inom ramen för SKR:s kvinnofridsatsning, i samarbete med Maria Eriksson, professor i socialt arbete, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Ole Hultmann, lektor i psykologi, och Emma Svensson, leg. psykolog och biträdande forskare, båda vid Göteborgs universitet.

Barn som upplever våld (webbversion)
Barn som upplever våld (beställ tryckt skrift i webbutiken)

SKR:s kvinnofridssatsning

Intervju om skriften

I filmen berättar Kerstin Wanhatalo, som projektlett arbetet med skriften på SKR, om varför det är viktigt att uppmärksamma barn som upplever våld. Längd 6:45 min

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset