Publicerad 16 mars 2021

Verksamhet och organisation

Kultur- och musikskolor finns i 283 av landets 290 kommuner. Det finns stora lokala variationer avseende utbud, styrning och organisation.

Kommunerna avgör själva hur utbudet av kultur och kulturutövande för barn bäst organiseras. Beroende på förutsättningar sker det ibland inom kulturskola, ibland inom annan verksamhet.

Ett breddat utbud

Tre av fyra elever deltar i musikundervisning men andra ämnen blir allt mer populära. Från 1990-talet har verksamheterna breddats till att också erbjuda kurser inom framförallt media, dans, teater/drama och bild. Störst procentuellt ökning av antalet elevplatser under de senaste åren finns inom ämnen dans, bild och media/film.

Diagrammet visar fördelning mellan olika ämneskurser. Flickor är överrepresenterade i ämneskurserna. Två av tre barn som deltar är flickor.

Diagram över andel deltagare i ämneskurser, pojkar respektive flickor

Källa: Kulturskolerådet. Klicka för förstoring

Organisation

I takt med att kommunerna breddar utbudet i verksamheterna sker en övergång från renodlade musikskolor till kulturskolor. Idag har 187 kommuner en verksamhet med minst tre ämnen, vilket kan känneteckna en kulturskola. Det är en ökning med 14 procent jämfört med 2013. 96 kommuner har fortfarande musikskolor.

För 271 kultur- och musikskolor utgör kommunen huvudman, det finns dock ett fåtal skolor där studieförbund, ideell förening, ekonomisk förening eller ideell stiftelse är huvudman för verksamheten.

Diagram över antal musik- respektive kulturskola

Källa: Kulturskolerådet. Klicka för förstoring.

Ansvar och organisation för kultur- och musikskolorna varierar mellan kommunerna. Variationen kan delvis förklaras av huruvida man ser på verksamheten som en fritids- eller skolfråga. En annan förklaring till skillnaderna rör rent praktiska aspekter som resursutnyttjande av lokaler och kompetens.

Vanligast är att barn- och utbildningsnämnd eller motsvarande har det huvudsakliga ansvaret för kultur- och musikskolan (39 procent). I 31 procent av kommunerna ligger ansvaret hos kulturnämnd eller kultur- och fritidsnämnd. I 15 procent finns ansvaret hos kommunstyrelsen.

Nämndansvar kultur- och musikskolor

Ansvarig nämnd

Procent

Kulturnämnd

7

Fritidsnämnd

0

Kultur- och fritidsnämnd

24

Utbildningsnämnd

11

Barn- och utbildningsnämnd

28

Kommunstyrelse

15

Stads- kommundelsnämnd

0

Annan nämnd

12

Verksamheten finns ej i kommunen

1

Totalt

100

Källa: SKR, MUCF 2014.

I nästan hälften av kommunerna (46 procent) tillhör kultur- och musikskolan utbildningsförvaltningen/barn- och utbildningsförvaltningen. I 33 procent av kommunerna finns verksamheten inom kulturförvaltning/kultur- och fritidsförvaltning eller motsvarande. I flera kommuner tillhör verksamheten en förvaltning med ansvarar för både kultur- och utbildning.

Förvaltningsansvar kultur- och musikskolor

Ansvarig förvaltning

Procent

Kulturförvaltning

6

Fritidsförvaltning

0

Kultur- och fritidsförvaltning

27

Utbildningsförvaltning

11

Barn- och utbildningsförvaltning

35

Kommunledning

4

Stads- /kommundelsförvaltning

0

Annan förvaltning

17

Totalt

100

Källa: SKR, MUCF 2014

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset