Publicerad 17 november 2021

Samverkan mellan skola och kulturskola

Det finns sedan länge en omfattande samverkan mellan skola (grund-, gymnasie-, sär- och förskola) och kulturskola. Samverkan mellan skola och kulturskola har som främsta syfte att ge alla barn och unga möjligheter att uppleva och utöva kultur samt att främja deras utveckling och lärande.

Ansvarsfördelningen mellan skola och kulturskola är i grunden densamma överallt. Kulturskolan ansvarar för frivillig undervisning enligt kommunala beslut medan skolan har det yttersta ansvaret för undervisningen enligt nationella styrdokument.

Skolan och kulturskolan har därför olika roller och deras uppdrag skiljer sig åt när det gäller barns och ungas kulturutövande. Samtidigt finns det mål och syften som är gemensamma.

Mest omfattande är samverkan mellan kulturskolan och grundskolan, som sker i nästan samtliga kommuner. Den vanligaste formen av samverkan är att skolan upplåter sina lokaler för kulturskolans verksamheter.

Samverkan sker också i stor utsträckning i undervisningen i form av projekt, särskilda satsningar eller att kulturskolans lärare svarar för undervisningen enligt timplan som en del av sin tjänstgöring.

Diagram för andel kulturskolor som samverkar med olika skolformer

Genom skolans samverkan med kulturskolan öppnas nya möjligheter för barn och unga att uttrycka sig, på olika sätt, i olika konstnärliga former.

Både nationellt och lokalt pågår en diskussion om hur kulturskolorna kan arbeta för att nå fler barn och bredda såväl utbud som deltagande. Samverkan med skolan ses ofta som ett sätt att öka tillgängligheten och kvaliteten på verksamheten, men det behövs mer kunskap och ett fortsatt utvecklingsarbete inom såväl skola och kulturskola för att överbrygga olika hinder för barn och ungas deltagande.

Rapport om samverkan mellan skola och kulturskola

För att öka kunskapen kring hur samverkan mellan kulturskola och skola fungerar genomförde SKR i en enkätundersökning som besvarades av 213 kulturskolechefer. Resultaten har sammanfattats i en rapport 2016 som ger en översiktlig bild av vilka typer av samverkan som förekommer och inom vilka skolformer, vad samverkan syftar till och vilka effekter samverkan upplevs ha.

Av resultat framgår bland annat att samverkan är omfattande och 95 procent av kulturskolorna har en samverkan med någon skolform. Vad samverkan innefattar varierar och rör såväl lokaler, gemensam lärarkår som samverkan i undervisning. Vanligaste syftet med samverkan är att ge alla barn möjlighet att utöva kultur. Av resultatet framgår också vilka faktorer som upplevs främja respektive försvåra samverkan.

Samverkan mellan skola och kulturskola (PDF) Pdf, 520 kB.

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.