Publicerad 16 mars 2021

Fakta om kultur- och musikskolorna

Den senaste statistiken, från 2018, visar att kultur- och musikskolorna fortsätter att utvecklas med fler antal elevplatser och ett breddat utbud. De kommunala anslagen fortsätter att öka samtidigt som avgifterna sänks något.

Den kommunala kultur- och musikskolan är en frivillig verksamhet som finns i nästan samtliga kommuner. I utbudet erbjuds ofta ämnen som musik, dans, drama, teater och bild. Den långsiktiga trenden är att kommunerna breddar verksamheterna och går från renodlade musikskolor till kulturskolor. Musiken är dock fortfarande det ämne som dominerar.

Antal elevplatser har stadigt ökat under hela 2000-talet. Idag erbjuder kommunerna 237 000 elevplatser på korta och långa ämneskurser. Ungefär 10,5% av andelen barn och unga 6-19 år deltar i kulturskolans ämneskurser. Uppskattningsvis når man dock ett mycket större antal barn och unga i de olika öppna former som kulturskolan arrangerar där eleverna inte alltid är anmälda till en kurs. Under 2018 uppskattas över 500 000 barn har deltagit i kultur- och musikskolornas aktiviteter.

Kommunerna nettokostnader för kulturskolan uppgick under 2018 till drygt 2,64 miljarder kronor. Utvecklingen visar att kommunerna fortsätter att öka sina satsningar på kulturskolorna, vilket ger förutsättningar för kulturskolorna att stärka sin roll i att ge barn och unga möjlighet till kulturutövande. Pandemin 2020 har emellertid inneburit att verksamheten fått ställa om, ställas in och i vissa fall tillfälligt stängas.

Nationell statistik

Kulturskolecentrum, under Statens kulturråd, ansvarar från och med 2018 för att samla in och utveckla statistik för kulturskoleverksamhet. Den statistik som samlas in handlar om bl a tbud, elevplatser och kostnader. Datan är viktig då det finns ett behov av att följa upp, jämföra och utvärdera den samlade kultur- och musikskoleverksamheten för att få ett bättre underlag för kunskaps- och metodutveckling. SKR bidrar i arbetet med att utveckla nyckeltal som stöd för uppföljning och verksamhetsutveckling.

De nyckeltal och möjlighet till jämförelser mellan kommuner som finns tillgängliga kan hittas i kommun- och landstingsdatabasen Kolada samt hos Kulturskolecentrum. I rapporten Kulturskolan i siffror: tillgänglig statistik 1997-2018 finns en sammanställning över kulturskolans utveckling över tid.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset