Publicerad 28 oktober 2022

Nationell biblioteksstrategi

Ett förslag till nationell biblioteksstrategi lämnades över till regeringen 2019. Våren 2022 presenterade regeringen sin ”Strategi för ett starkt biblioteksväsende”.

Strategi för bibliotekens roll i samhället

Regeringen gav 2015 Kungliga biblioteket (KB) i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Uppdraget var att föreslå långsiktiga mål och strategier för hela det allmänna biblioteksväsendet, med utgångspunkt i bibliotekslagen. KB skulle också föreslå hur samverkan och samordning inom biblioteksväsendet kan öka samt ta fram stöd för bibliotekens planering, styrning och uppföljning. De hade också ett särskilt uppdrag att analysera utvecklingsbehoven för skolbiblioteken.

Förslaget lämnades till kulturministern i mars 2019 varpå kulturdepartementet skickade ut förslaget på remiss. I april 2022 presenterade regeringen ”Strategi för ett starkt biblioteksväsende”.

För SKRs medlemmar är det tre förslag i strategin som är särskilt intressanta:

 • Kulturrådet ska få i uppdrag att identifiera möjliga former för statens stöd till folkbiblioteksverksamheten.
 • Kungliga biblioteket ska få i uppdrag att ta fram förslag på former för en stärkt samverkan mellan olika nivåer och aktörer inom det allmänna biblioteksväsendet.
 • Regeringen ska under 2022 ta initiativ till samtal med berörda parter i frågan om folkbibliotekens e-bokutlåning.

Tack vare täta kontakter med kultur- och bibliotekschefer i kommuner och regioner kan SKR förmedla viktiga kunskapsunderlag i de här frågorna och ser fram emot att få vara en del i det arbete som på olika sätt rör våra medlemmar. Särskilt när det gäller e-bokutlåning är det viktigt att SKR och inte minst Adda är med, eftersom de senare har en pågående process med upphandling av ett nytt ramavtal för e-litteratur.

Arbetet med att ta fram en strategi

KB utsåg ett sekretariat som arbetade under 2016-2019 med att ta fram förslaget till en strategi. Sekretariatet producerade en rad rapporter efter hand och hade en dialog med bland annat den referensgrupp där SKR hade följande representanter:

 • Anja Dahlstedt, Bibliotek Botkyrka (folkbibliotek)
 • Ann Edvik, barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun (skolbibliotek)
 • Maria Ehrenberg, Regionbiblioteket Halland (regional biblioteksverksamhet). Lämnade referensgruppen i april 2018.
 • Kristina Smedeby, Sjukhusbiblioteken i Sörmland (sjukhusbibliotek)
 • Maria Jacobsson, expert SKR. Lämnade referensgruppen i april 2018

SKR:s arbete

En del av förslagen som lämnades under arbetets gång skulle påverka såväl kommunernas som regionernas handlingsutrymme och möjlighet att utveckla biblioteksverksamheten. SKR bedrev därför inför och under arbetet med strategin ett aktivt arbete för att öka kunskapen om folkbibliotek, skolbibliotek och regional biblioteksverksamhet generellt, beskrev kommunernas och regionernas behov och förutsättningar samt visade på konsekvenser av olika förslag.

Underlag i urval

SKR:s kommentar till Lägesrapport i maj 2016 – Kungliga bibliotekets arbete med en nationell biblioteksstrateg (PDF) Pdf, 151 kB.

Inspel till arbetet med nationell biblioteksstrategi och reflektioner kring referensgruppsarbetet, oktober 2017 (PDF) Pdf, 178 kB.

Diskussionsunderlag om Kungliga bibliotekets utkast till nationell biblioteksstrategi, augusti 2018 (PDF, nytt fönster) Pdf, 163 kB.

Regional biblioteksverksamhet. En del av det regionala uppdraget och som stöd för kommunerna, rapport februari 2019

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Erik Peurell
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.