Publicerad 3 maj 2024

Kritik på teknik - låt invånarna sätta betyg på kommunaltekniken

SKR erbjuder kommuner till att delta i enkäten Kritik på teknik som låter kommuninvånarna betygsätta hur den kommunala tekniken: gata, park, VA respektive hanteringen av hushållsavfall – fungerar.

Sedan år 1992 erbjuder SKR kommuner möjligheten att delta i enkätundersökningen, enkäten genomförs vart tredje år. Syftet med enkätundersökningen är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Antalet kommuner som medverkar har stadigt ökat sedan starten och vid senaste undersökningen deltog drygt var tredje kommun. I många av de medverkande kommunerna används resultaten från undersökningen som ett stöd i prioriteringen av resurser och i verksamhetsutvecklingssyfte, men också som komplement för politikerna i sin styrning av verksamheten.

Urvalsstorleken i kombination med undersökningens svarsfrekvens avgör hur säkra skattningarna av undersökningens resultat blir. Ju fler svar desto mer precisa skattningar är möjliga och detta gäller i synnerhet då det finns intresse av att bryta ner resultat i olika undergrupper såsom kön, ålderskategorier eller exempelvis cyklister.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Alexander Karbassi
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.