Publicerad 18 mars 2021

Uppföljningsprocessen, år 2

Under år två av taxeprocessen sker uppföljningar.

Under år två jobbar ni parallellt med bedömningar i behovsutredningen.

Bedömningsprocessen i behovsutredningen, år 2

 • 1. Ge förslag på uppdaterad delegationsordning och taxebilaga 1

  Sker i april år 2.

  Tjänstemän uppdaterar årligen delegationsordningen i april. Vad är nytt inom myndighetsområdets lagstiftning? Vad är förändrat?

  Nya uppdrag måste skrivas in i taxebilaga 1 för att avgift ska kunna tas ut från nästkommande år. Förslag på delegationsordning och taxebilaga 1 lämnas till chefen men om ingen ny lagstiftning har tillkommit inom myndighetsområdet behöver delegationsordningen och taxebilaga 1 inte ändras.

  Taxebilaga 1

 • 2. Uppföljning av tillsynsplanen för år 1

  Sker i september-december år 2.

  Kontoret (chefen) gör först en uppföljning av tillsynsplanen för år 1. Vad är uträttat? Stämmer det med vår planering för treårsperioden?

  Chefen följer även upp ekonomin. Om planerad tillsyn (inkomster) är större än utförd tillsyn (prestation) har vi en tillsynsskuld. Om avgiftsfinansieringen är för låg, har vi budgetunderskott.

  Det är viktigt att ha infört rutiner i kommunen för hur processerna med tillsynsskuld och budgetunderskott ska hanteras, innan de uppstår. Nämnden fattar beslut om det behöver vidtas några åtgärder med anledning av uppföljningen.

 • 3. Förbättra rutiner

  Senast klart innan årsskiftet år 2.

  Det är viktigt att ta beslut för utfört arbete och att ha system för tidsredovisning av tillsynsarbetet. Nya rutiner behöver vara integrerade med tillsynen.

  Den behovsstyrda taxemodellen använder efterskottsbetalning i högre utsträckning än tidigare taxemodeller från SKR. Se över att debiteringsrutiner fungerar för både årsavgifter (debiteras i förskott) och timavgifter (debiteras i efterskott)

 • 4. Jämför resultat och kostnader

  I slutet av år 2.

  Titta på de övergripande trenderna, hur väl täcks tillsynens kostnader av taxans inkomster? Observera att man inte får ett komplett svar på grund av begränsad erfarenhet, den behovsstyrda taxan har endast använts i ett år.

 • 5. Om nödvändigt, börja ändra schabloner

  Sker i slutet av år 2.

  Om någon schablon visar sig ligga helt fel kan man vid årets slut, i samband med uppföljningen av tillsynsplanen, ändra schablonen för viss bransch. Uppföljning av schablonerna kan påbörjas i slutet av år 2, då kontoret har fått större erfarenhet av schablonerna.

  Övning 2a om finansiering av tillsynen

 • 6. Besluta om delegationsordning och taxebilaga 1 i nämnd

  Sker i september år 2.

  Nämnden beslutar om den uppdaterade delegationsordningen och uppdaterade taxebilaga 1 för nästa år.

  Taxebilaga 1

 • 7. Eventuell indexuppräkning av taxan

  Sker i oktober år 2.

  Eventuell indexuppräkning sker i nämnd i oktober, ej i kommunfullmäktige. Om man använder sig av indexuppräkning ska det ske årligen.

 • 8. Besluta om delegationsordning och taxebilaga 1 i kommunfullmäktige

  Sker i oktober-november år 2.

  Kommunfullmäktige beslutar om den uppdaterade delegationsordningen och uppdaterar taxebilaga 1 för nästa år.

 • 9. Kommunicera ändrade avgifter med verksamhetsutövare

  Sker i september-oktober år 2.

  Kommunicering sker till verksamhetsutövare där schablontiden (timmarna) har ändrats. Fakturering sker efter kommunicering.

Informationsansvarig

 • Michael Öhlund
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.