Publicerad 1 februari 2024

Finansiering och åtgärder för införande av riskbaserad kontroll av växtskyddsmedel

Kommunernas kontroll av växtskyddsmedel faller inom två områden – användning respektive försäljning av växtskyddsmedel. SKR bedömer att finansieringen av kontrollen kan ske genom miljöbalken, under vissa förutsättningar.

Växtskyddsmedelsområdet omfattas av EU:s kontrollförordning 2017/625 (EU) som även har betydelse för finansieringen av kontrollområdet. Det innebär att kontrollerna som utförs av kontrollmyndigheterna ska vara regelbundna, utföras med lämplig frekvens och vara riskbaserade. Alla aktörer ska få kontroll. Det finns en tydlig koppling mellan finansiering och säkerställandet av EU-kraven.

Förutsättningar för finansiering

Sverige har vid revisoner redovisat för EU-kommissionen (DG SANTE) att vår miljöbalkstillsyn är likvärdig med de krav som ställs enligt kontrollförordningen. SKR bedömer att finansiering av området kan ske genom miljöbalken, under vissa förutsättningar.

Taxa inom miljöbalkens område

Kompletteringar av miljöbalken

För att följa kontrollförordningen har miljöbalkens regler framförallt 26 och 27 kapitlet kompletterats.

 • I 26 kapitlet har begreppen kontroll och annan offentlig verksamhet införts. Motsvarande förändringar bedöms behövas i kommunernas taxeföreskrifter för att finansiering ska kunna ske.
 • I 27 kapitlet har en ny punkt 2 införts under 27 kap § 1. Där ges kommuner rätt att ta ut avgifter med stöd av miljöbalken för tillsyn och kontroll inom miljöbalkens område det vill säga bland annat växtskyddsmedel.

Åtgärder för att införa riskbaserad kontroll och finansiering

Kommunerna behöver tänka särskilt på vissa saker och eventuellt göra vissa justeringar av nuvarande arbetssätt.

1: Extra kontrollbesök

För att säkerställa en riskbedömning som tydligt säkerställer kontrollen av växtskyddsmedel kan extra kontrollbesök avseende växtskyddsmedel krävas under en treårsperiod. Denna kontroll bör, i enlighet med kontrollförordningen, så långt som möjligt vara oanmäld. Dessa extra besök bedöms dock kunna rymmas i den fasta avgiften om denna är korrekt satt och baserad på behovet.

2: Uppföljning

Uppföljning (EU-förordning artikel 79 punkt 2c 2017/625) av växtskyddsmedel följer av kontrollförordningen och kan komma att kräva en uppdelning gentemot övriga förelägganden enligt miljöbalken. Detta på grund av kraven i kontrollförordningen på obligatorisk avgift för uppföljning av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

Observera att detta även gäller eventuella klagomål.

3: Införande av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

Taxebestämmelser som SKR tagit fram (publicerad juni 2022 och reviderade oktober 2022) kan användas om de är sådana där begreppen offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet är införda. SKR bedömer inte att någon justering av timtaxa behöver göras. Kostnaderna för växtskyddsmedel är marginella i förhållande till övriga kostnader inom miljöbalken som ligger till grund för beräkning av timtaxa.

4: Fastställd riskfrekvens för U-verksamheter med växtskyddsmedel

U-verksamheter med växtskyddsmedel bör få en fastställd riskfrekvens i enlighet med vägledning från statliga myndigheter. Det är dock inget som hejdar (tvärtom) att kommunen tillämpar efterhandsdebitering (timavgift). Det är endast frekvensen som är fastställd inte kontrollens tidsåtgång. Det är dock en fördel om man som kommun diskuterat vad en rimlig tid för respektive bransch kan vara (ett spann) så att inte eventuella skillnader blir oskäliga.

5: Följ KEMI:s riskbedömning för växtskyddsmedel för försäljning

Gällande kontroll av växtskyddsmedel för försäljning bör KemI:s riskbedömning följas och SKR:s föreslår avgift tas ut i efterhand.

Kommunernas uppdrag

Kommunernas kontroll/tillsyn av växtskyddsmedel faller inom två områden – användning respektive försäljning av växtskyddsmedel.

Tillsyn av försäljning

Tillsynen av försäljning av växtskyddsmedel är delad med Kemikalieinspektionen. Staten har ansvaret för tillverkare och importörer medan kommuner ska granska återförsäljare och detaljister.

Tillsyn av användning

Tillsynen av användning består av två delar:

 1. Den första delen som medför granskning av egenkontrollprogram och rutiner hos användare. Inom detta område är jordbruksanläggningar störst men även skogsbruk och andra verksamheter förekommer. Jordbruksverket är tillsynsvägledande myndighet för de vanligast förekommande områdena.
 2. Den andra delen av användning rör vissa regler för spridning och hantering av växtskyddsmedel. Här finns bestämmelser om förbud av spridning runt bostäder, parker samt regler för hur spridning ska gå till. Tillsynsvägledande myndighet är Naturvårdsverket.

Vägledning

Kontrollförordningen ställer tydliga krav på att tillsynen av bland annat växtskyddsmedel måste vara riskbaserad med riskfrekvens.

Vägledning av aktörer som hanterar växtskyddsmedel – rekommenderad kontrollfrekvens (PDF) , Jordbruksverket

KemI, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om riskbedömning av aktörer som hanterar växtskyddsmedel. För att leva upp till kraven på riskbaserad kontroll är tanken att aktörer som är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga tilldelas en kontrollfrekvens som är baserad på bedömningen i samband med taxesättning i SKR:s modell (Behovsstyrd taxa). Det betyder att hög risk, normal risk och låg risk anses utgöra utgångspunkten kontrollfrekvensen. För U-verksamheter ska kommunen riskbedöma verksamheten separat och fastställa en kontrollfrekvens. I sådana fall kan ovan nämnda vägledning användas som stöd för kommunen. Samtliga aktörer oavsett prövningsnivå ska få minst ett kontrollbesök vart femte år.
Tillsynen av branscher som använder växtskyddsmedel för vilka fast avgift föreskrivs i taxan ska alltså precis som i fortsättningen ha regelbunden tillsyn enligt taxemodellen.

Vanliga frågor och svar

 • Hur ska vi tänka vid timdebiteringen för de verksamheter som inte har årlig avgift (u-objekt). Kan man slå ihop den med taxan för miljötillsynen?

  För verksamheter som klassas som u-objekt bör ”Rekommenderad kontrollfrekvens” från centrala myndigheters vägledning användas. Det innebär att tillsyn/kontroll får en tilldelad frekvens som sedan ska bedömas enskilt av varje kommun. För finansiering anser SKR att timavgift är att föredra framför fasta avgifter. Timtaxa som gäller inom miljöbalken kan användas.

  SKR har i sin nuvarande taxemodell utgått från att de principer som finns i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT) om att anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter har fasta avgifter. Kommuner kan självklart fatta egna beslut och ta timavgift även för dessa, det viktiga är att det finns en kontrollfrekvens som följer av statens intentioner för dessa verksamheter. Vanligtvis har anmälningspliktiga verksamheter kontrollbesök varje eller vartannat år.

  Begreppsförklaring

  Vissa begrepp är specifika för EU:s kontrollförordning. Innebörden av dessa utvecklas i SKR:s rapport om avgifter för livsmedelskontrollen.

  Rapport: Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen (Kapitel: Begrepp och överväganden för taxan)

 • Hur kan vi ta betalt för uppföljning?

  Uppföljning enligt kontrollförordningen innebär särskilda krav.

  Begreppet bristande efterlevnad innebär att konstaterade avvikelser vid kontroll är företagarens ansvar att åtgärda. Skulle detta inte ske är detta att betrakta som bristande efterlevnad. Detta medför att enbart avvikelsen eller klagomålet inte räcker för att konstatera bristande efterlevnad. Myndigheten måste även göra en bedömning om huruvida avvikelsen är mindre, allvarlig eller kritisk. För mindre avvikelser behövs oftast inga skriftliga rekommendationer från myndigheten. Här kan råd eller avvikelserekommendation räcka. Sådana råd är främst avsedda för att företaget ska konsultera expertis för att titta på frågan. För allvarliga brister krävs åtgärd och/eller redogörelse från verksamheten om hur den tänkt åtgärda bristen. Krav som ställs inom myndighetensutövningen ska dock formuleras som beslut. Myndighet skriver föreläggande och uppföljning sker. För kritiska brister så ska myndigheten agera direkt med lämpliga åtgärder såsom exempelvis förbud, åtalsanmälan med mera.

  Kontrollförordningens bestämmelser om finansiering (Art 79 EU 2017/625 ) innebär att företagen och inte skattebetalare ska stå för kostnaderna för bristande efterlevnad (PollutersPaysPrinciple). Det finns ingen direkt koppling mellan föreläggande och avgift utan det viktiga är om företaget inte vidtagit åtgärder för efterlevnad av lagen. När bristande efterlevnad konstaterats så måste myndigheten göra bedömningen i vilka fall avvikelserna leder till åtgärder från myndigheten som ska debiteras särskilt. Ett sådant exempel skulle kunna vara att varan är felaktig men företaget har redan vidtagit rimliga åtgärder såsom återkallat produkten/varan med mera.

  Det är viktigt att skilja på ordinarie offentlig kontroll och uppföljning av offentlig kontroll. Det första ingår i finansieringen som sker via riskklassning eller andra taxemodeller, där frekvensen är fastslagen och fast avgift eller timavgift tas ut. Vid sådana kontrollbesök utgår avgift även om inga brister konstateras. Vid det andra fallet om uppföljning så tas avgift ut om myndigheten måste göra uppföljning av bristande efterlevnad.

Begrepp i korthet

Vissa begrepp (offentlig kontroll, annan offentlig verksamhet, uppföljning och bristande efterlevnad) är specifika för EU:s kontrollförordning och betydelsen utvecklas i vår webbrapport om avgifter för livsmedelskontrollen under rubriken Begrepp och överväganden för taxan.

Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen

SKR föreslår att kommunen använder sig av denna vägledning för bättre förståelse av begreppen och hur de används inom kontrollförordningen.

Med riskbedömning avses i sammanhanget en metod att bedöma hur ofta en aktör ska kontrolleras mot bakgrund av lagstiftning och eventuella faror. Består av nationell bedömning och enskilda myndighetens bedömning (erfarenhet).

Informationsansvarig

 • Michael Öhlund
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.