Publicerad 18 mars 2021

Förankringsprocessen, år 1

Förankringsprocessen som sker under år 1 sammanfattas i 10 steg.

Förankringsprocessen som sker under år 1 sammanfattas i 10 steg.

Parallellt med arbetet med förankringsprocessen i den behovsstyrda taxan arbetar ni med prioriteringsprocessen i behovsutredningen.

Prioriteringsprocessen i behovsutredningen, år 1

 • 1. Förstå taxan och lita på schabloner

  Sker i januari-februari år 1.

  Börja inte för sent med taxearbetet. Förslaget till färdig taxa bör behandlas i septembernämnden för att den ska kunna börja gälla från 1 januari året därpå.

  Börja med att gå igenom SKR:s bilagor med underlag till taxa och avgör om schablonerna stämmer på branschnivå i er kommun. I de allra flesta fall kan ni lita på schablonerna i detta skede. Ha tålamod och ändra så lite som möjligt för att behålla fokus på de stora frågorna och processerna. Det ger utrymme för att jämföra er med andra kommuner kommande år.

  Schablontiderna för tillsyn av branscher på A-, B- och IUV-nivå

  Schablontiderna för tillsyn av branscher på A-, B- och IUV-nivå ska inte ändras. Staten har satt tillsynsbehovet för de största verksamheterna. SKR har använt samma tid som staten anger för tillsyn av dessa branscher enligt "sin taxa", förordningen för avgifter för prövning och tillsyn (förkortas FAPT). Vänd dig till länsstyrelsen eller annan tillsynsvägledande myndighet om du undrar över det samlade tillsynsbehovet.

  Schablontiderna för tillsyn av C-, H- U-, och UH-branscher

  Schablontiderna för tillsyn av C-, H- U-, och UH-branscher har arbetats fram av SKR tillsammans med en arbetsgrupp av ett tjugotal kommuner under 2018. Om ni vet att dessa schabloner inte stämmer hos er, ändra dem då år 1 före taxan antas i kommunfullmäktige.

  Gör även omvärldsbevakningen under vintern år 1. Lägg till ny lagstiftning i underlagen före taxebilagorna antas i kommunfullmäktige.

  Övning 2a om finansiering i tillsynen

 • 2. Förankra taxan i nämnd och kommunfullmäktige

  Sker i mars-april år 1.

  Ansvarig chef presenterar taxemodellen och taxeförslaget i nämnden. En bra idé kan vara att nämndpolitikerna bereder taxan i sina partigrupper, för att taxan ska nå acceptans i kommunfullmäktige. Det är viktigt med dialog (chef, nämnd och kommunfullmäktiges representanter) före beslutet i kommunfullmäktige.

 • 3. Skapa en delegationsordning

  Sker i mars år 1.

  Handläggare presenterar förslag till chefen. Ta hjälp av SKR:s förslag till delegationsordning.

  Underlag för delegering inom miljönämndens område

 • 4. Se över handläggningskostnaden per timme

  Sker i maj-juni år 1.

  Det är kommunen som beslutar om sina taxor, och över sitt sätt att beräkna handläggningskostnaden per timme. SKR tillhandahåller underlaget, och kommunen beslutar sedan om man vill använda det.

  Använd SKR:s excelmall och handledning om hur man räknar ut handläggningskostnad per timme. Det är viktigt att ta med alla kostnader.

  Beräkna handläggningskostnad per timme, handledning (PDF) Pdf, 525 kB.

  Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, MB PBL, april 2015 (Excel) Excel, 644 kB.

  Illustrationer: Så räknar du ut handläggningskostnaden

  1. Vad kostar myndighetsutövningen (PDF) Pdf, 328 kB.
  2. Gemensamma kostnader (PDF) Pdf, 294 kB.
  3. Faktiska handläggningskostnaden (PDF) Pdf, 261 kB.
  4. Översikt, handläggningskostnad per timme (PDF) Pdf, 192 kB.
 • 5. Kontrollera taxebestämmelserna

  Handläggare ser över SKR:s taxebestämmelser och justerar så att paragraferna stämmer i kommunen. Exempel på detta är aktuell handläggningsavgift per timme, och om indexuppräkning ska användas.

  Taxebestämmelser

  Taxebestämmelser och juridiska kommentarer

  Ett underlag som förenklar arbetet, men som måste anpassas till den aktuella kommunen och dess förutstättningar innan antagande.

  Ändringar i taxebestämmelserna

  2020-10-16: PKV har uppdaterats i enlighet med uppdatering 2020.

 • 6. Fyll i taxebilaga 1, 2 och 3, ge förslag på avgiftsnivåer

  Sker i maj-juni år 1.

  Handläggare ger förslag till chefen på våren. Används SKR:s excelfiler för att skapa taxebilaga 1, 2 och 3.

  Taxebilaga 1 - avgifter för prövning och anmälan

  Taxebilaga 1- Avgifter för prövning och anmälan samt viss tillsyn

  Taxebilaga 2 och 3

  Taxebilaga 2 och 3

  Handledning

  En praktisk handledning i hur du arbetar i SKR:s underlag för att skapa kommunens egna taxebilagor. Handledningen ger stöd i hur vanliga beslutsprocesser i samband med arbetet med taxan ser ut och förklarar arbetsgången i Excelfilerna.

  Handledning om SKR:s taxeunderlag inom miljöbalkens område, och taxebilagor (PDF) Pdf, 415 kB.

 • 7. Beslut om handläggningskostnad per timme, avgiftsnivåer och taxan i nämnd

  Sker i september år 1.

  Det är viktigt att beslut sker innan årsskiftet för att undvika problem med fakturering till verksamhetsutövare.

 • 8. Beslut om handläggningskostnad per timme, avgiftsnivåer och taxan i kommunfullmäktige

  Sker i september-oktober år 1.

  Det är viktigt att beslut sker innan årsskiftet för att undvika problem med fakturering till verksamhetsutövare.

 • 9. Beslut om delegationsordning i kommunfullmäktige

  Sker i november år 1.

  När taxan är antagen i kommunfullmäktige kan även delegationsordningen fastställas i kommunfullmäktige. Om det är möjligt kan den självklart beslutas samtidigt som taxan.

 • 10. Förankra, förklara och kommunicera avgifter med verksamhetsutövare

  Sker i september-oktober år 1.

  Fakturering sker efter kommunicering. Fakturering sker med fördel under den första tertialen nästa år, för verksamhetsutövare med årliga avgifter.

Informationsansvarig

 • Michael Öhlund
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.