Publicerad 24 april 2024

Finansiering av kontroll av animaliska biprodukter, ABP

Animaliska biprodukter är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats. Kontrollen bedrivs i hög grad i samband med annan tillsyn, till exempel vid tillsynsbesök på lantbruk. SKR bedömer att miljöbalkstaxan är tillämpbar för att ta ut avgifter för kontrollen.

EU:s regelverk om ABP har i svensk rätt genomförts i bland annat lag och förordning om animaliska biprodukter. Förordningen innehåller ett bemyndigande för kommunerna att anta föreskrifter om taxa. Regelverket bygger enkelt uttryckt på att avgiftsfinansieringen kopplas till verksamheternas risk.

Nationellt vägledande utgångspunkter för att ta fram en riskbaserad taxa inom ABP-området har tidigare saknats. Men under 2022 tog ansvariga myndigheter fram ett vägledande dokument om riskbedömning för kontroll inom växtskyddsmedel som enligt SKR:s bedömning kan tillämpas som stöd för riskbaserad kontroll inom ABP-området.

Jordbruksverket har tagit fram ett dokument om riktlinjer för kommunens riskanalys som bedömer att kontrollfrekvensen hör samman med annan tillsyn:

Riktlinjer för kommunens riskanalys (PDF), Jordbruksverket

Animaliska biprodukter

Exempel på animaliska biprodukter är exempelvis döda djur, äggskal, ull, naturgödsel och matavfall och rester från livsmedelstillverkning med mera.

Möjlighet att finansiera ABP-kontrollen med miljöbalkstaxan

Taxa inom miljöbalkens område

Avsikten med införandet av de särskilda svenska reglerna om ABP var att säkerställa att EU-reglernas krav skulle tillgodoses både vad gällde avgifter och ingripande vid överträdelser (prop. 2005/06:128).

Reglerna om ABP ligger inom kontrollförordningens tillämpnings­område. Bestämmelser avseende kontrollen av växtskyddsmedel har numera införts i miljöbalken och Jordbruksverket har tagit fram ett vägledande dokument om riskbaserad kontroll inom växtskyddsområdet.

Kontroll inom området animaliska biprodukter, Jordbruksverket

Utgångspunkterna för finansiering snarlika växtskyddsmedel

Eftersom utgångspunkterna för finansiering för kontroll av växtskyddsmedel och ABP är likartade menar SKR att det, med vissa anpassningar, bör vara möjligt att tillämpa miljöbalktaxan vid kontrollen men ändå uppfylla kontrollförordningens krav avseende på finansiering.

SKR:s underlag från 2022 har infört de nödvändiga begreppen kontroll och annan offentlig verksamhet och bör kunna användas. Möjlighet till nedsättning av avgift finns i taxan.

Sammantaget bedömer SKR att EU:s krav på ABP-området kan tillgodoses genom att taxan enligt miljöbalken tillämpas och att vissa ytterligare överväganden för riskbedömning görs. SKR bedömer att det faktum att en särskild reglering tagits fram för ABP-området inte omöjliggör avgiftsuttag med stöd av miljöbalkstaxan. Den frågan har dock inte prövats rättsligt.

Anpassningar av kontrollen

I de fall då ABP-tillsyn utförs i samband annan miljöbalkstillsyn så tillämpas samma ordning som för växtskyddsmedel. Med detta avses exempelvis kontroll av animaliska biprodukter på lantbruksverksamheter exempelvis gödsel, äggskal, ull och döda djur. Det innebär att kontrollen inom området följer den fastställd riskbedömning som finns i SKR:s taxemodell för tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter.

Egen riskbedömning måste göras för u-verksamheter

I övriga fall (u-verksamheter) måste kommunen göra egen riskbedömning och inkludera minst ett kontrollbesök vart femte år. Här återfinns exempelvis hästgårdar (gödsel). Timdebitering utifrån SKR:s underlag kan tillämpas. Det behövs troligtvis inte särskilda kontroller med egen frekvens för ABP-området utan kommunen kan utföra kontrollen i samband med annan planerad tillsyn/kontroll. Kommunen bör göra en bedömning för hur mycket tid som åtgår för besöken (ett spann) för minska ev. skillnader mellan branscher och objekt. Även för kontroll/tillsyn som är händelsestyrd t.ex. som föranleds av nedgrävning av döda djur föreslås timtaxa för miljöbalken tillämpas.

Jordbruksverket har inte tagit fram riskbedömning för ABP med styrande frekvenser men det finns ett informationsblad.

Riktlinjer för kommunens riskanalys (PDF), Jordbruksverket

Även för den ABP-kontroll som utförs vid livsmedelsverksamheter föreslår SKR att miljöbalkstaxan tillämpas. ABP-kontrollen bedöms mer integrerad med miljöbalkstillsynen än livsmedelskontrollen. Här bör särskild timavgift uttas för de tillfällen kontroll sker.

Det kan noteras att det under senare år tillkommit flera nya regler under miljöbalken som berörs livsmedelsverksamheter och omfattas av miljönämndernas tillsyn.

Särskilt om uppföljning

Krav på uppföljning av brister och avgifter för uppföljning regleras särskilt inom kontrollförordningen. Eftersom kontroll av växtskyddsmedel införts i miljöbalken bör avgifter enligt miljöbalken, som kompletterats med vissa bestämmelser i anledning av kontrollförordningens införande, enligt SKR:s bedömning kunna tillämpas vid uppföljning. Vid avgiftsuttag måste kontrollförordningens särdrag beaktas. Det innebär att det är obligatoriskt med avgift när brister uppmärksammas behöver åtgärdas liksom vid klagomål.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.