Publicerad 14 december 2023

Energikris och energieffektivisering

Energikrisen har skapat nya utmaningar för kommuner och regioner. För energieffektivisering finns både nya krav och möjligheter. Här finner du information och stöd för arbetet med att spara energi och eleffekt.

Energikrisen har gett ökad aktualitet åt att spara och effektivisera användningen av energi. Det omfattar att optimera energianvändningen i relation till verksamhetens behov, styra användningen och effektbehov över tid och att få ett bättre samspel mellan el och fjärrvärme. Även frågor om krisberedskap har aktualiserats. En del insatser kan göras på kort sikt medan andra kräver investeringar.

Vad görs i kommuner och regioner?

Många kommuner och regioner har gjort översyn av egna verksamheter och fastigheter. En enkät i Dagens Nyheter (3 okt 2022) med svar från 126 kommuner visar exempel på insatser för att spara el kommande halvår. Vanligast är att byta till ledlampor, att bygga om och energieffektivisera lokaler och att installera solceller. 48 kommuner uppger också att de kommer att sänka temperaturen i lokaler. 17 kommuner uppger att julbelysningen ska begränsas. Fem av de svarande planerar också att stänga simhallar eller sänka bassängtemperaturen, medan fyra planerar att stänga eller begränsa öppettiderna i ishallar. Flera stänger även av sina bastur tillfälligt.

Släckt julbelysning och mindre värme – så ska kommunerna klara elkrisen i vinter, Dagens nyheter

Exempel: Så minskar Västra Götalandsregionen sin energianvändning

Kommuner informerar även invånare och företag om energibesparing och energiläget, ofta i samarbete med energirådgivningen.

Exempel på information och insatser för elbesparing i Västerviks kommun

Exempel på så kallad trivseleldning, Sollentuna kommun

 

Var finns aktuellt stöd för arbetet med att spara energi och eleffekt?

Regionala energikontor kan ge stöd

De regionala energikontoren, som i regel ägs av kommuner och regioner, kan på uppdragsbasis ge praktiskt stöd till energieffektivisering.

Energikontoren i Sverige, Energikontoren

Belok och Bebo, Energimyndighetens nätverk

Energimyndighetens nätverk för lokaler och bostäder, Belok och Bebo, har arbetat aktivt med stöd för energieffektivisering, där några kommunala fastighetsbolag medverkar. Särskilda satsningar har gjorts inom Energieffektiva vårdlokaler och resurseffektiv livsmedelshantering.

Energieffektiva lokaler, Belok

Energieffektiva storkök, Belok

Bebo

Sveriges allmännytta

Sveriges allmännytta har ett särskilt klimatinitiativ, som omfattar merparten av alla lägenheter och även omfattar insatser för att spara energi och effekt.

Allmännyttans klimatinitiativ, Sveriges Allmännytta

Allmännyttan har tidigare tagit fram Energispartips - Allmännyttans energisparkampanj.

Energispartips, Sveriges Allmännytta

Energi- och klimatrådgivaren

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen arbetar gentemot allmänhet och företag, med stöd av Energimyndigheten och de regionala energikontoren.

Energi- och klimatrådgivning, Energimyndigheten

Energieffektivisering, Energimyndigheten

EnOff-modellen underlättar upphandling

EnOff-modellen har tagits fram för att underlätta upphandling av energieffektiviseringstjänster och testats i Enköping.

Energieffektivisering i offentlig sektor, EnOff

Energieffektiviseringsföretagens guide till leverantörer

Energieffektiviseringsföretagen, Eneff har en guide till leverantörer av energitjänster.

Hitta företag, Eneff

Addas ramavtal energikonsulter

Adda har ett regionalt ramavtal för Stockholmsområdet som omfattar energikonsulter och andra tekniska konsulter. Ett nationellt avtal utreds för tekniska konsulter som ska stödja kommuner och regioner som fastighetsförvaltare och byggherrar, med förväntad avtalsstart våren 2024.

Regionalt ramavtal: Tekniska konsulter, Adda

Idrott, fritid kultur

Idrott, fritid och kultur är beroende av anläggningar som kan vara mycket energikrävande. Riksidrottsförbundet har tagit fram information kring idrottsanläggningar.

Tips till idrottsföreningar för att minska elanvändning, Riksidrottsförbundet

SKR har givit ut skriften Idrottshallar: energieffektivisering med stor potential.

Idrottshallar: Energieffektivisering med stor potential

Energimyndigheten informerar om läget och stödjer energieffektivisering

Energimyndigheten har i uppdrag att stödja energieffektivisering inom offentlig sektor, med tips och webbinarier. Myndigheten har tagit fram kampanjmaterial för att minskad elanvändning och rapporterar om Sveriges energiläge.

Energieffektivisering inom offentlig sektor, Energimyndigheten

Varje kilowattimme (kWh) räknas, Energimyndigheten

Sveriges energiläge, Energimyndigheten

Svenska Kraftnät informerar om effektläget

Svenska Kraftnät, SvK, har info om effektläget och om eventuell manuell förbrukningsfrånkoppling vid effektbrist. Vid effektbrist berordrar SvK utvalda elbolag att koppla bort ledningar. Detta görs i största möjliga mån enligt det underlag som tagits fram inom Styrel. Styrel är ett system för att identifiera vilka elledningar som bör prioriteras utifrån vilka samhällsviktiga elanvändare som finns på respektive elledning. För kommunerna är deltagande i planeringsarbetet frivilligt.

Effektbrist och förbrukningsfrånkoppling, Svenska Kraftnät

När elen inte räcker till, Svenska Kraftnät

Många kommuner och regioner arbetar med energieffektivisering sedan länge

Rapporten Regionernas Fastighetsnyckeltal från SKR visar på effektivisering per yta med 27 procent sedan år 2000. Några goda exempel på regionernas arbete presenteras även i rapporten Öppna jämförelser Miljöarbetet i regionerna 2023. SKR har tidigare tagit fram ett flertal publikationer och handböcker inom energieffektivisering.

Regionernas nyckeltal för fastigheter

Öppna jämförelser, miljöarbetet i regionerna 2023

Publikationer fastigheter

Under åren 2009–2014 gjordes en särskild satsning på effektivisering via Energimyndigheten och energieffektiviseringsstödet, där 90 procent av alla kommuner och regioner deltog. Det omfattade mål, planer, rapportering och erfarenhetsutbyte och visade på en sammantagen energieffektivseringstakt på ca 1,5 % per år, vilket är något högre än i Energimyndighetens återkommande stickprovsundersökningar.

Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

Länsstyrelserna har tidigare haft i uppdrag att ta fram regionala energi- och klimatstrategier, i samarbete med regioner och kommuner.

Regionala energi- och klimatstrategier, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning LEKS

Insatser på EU-nivå

Inom EU:s gröna giv har EU:s direktiv om energieffektivitet (EED) beslutats i september 2023 med tuffa krav på medlemsstaterna som ska implementeras under tiden fram till 2025. Offentlig sektor ska energieffektivisera med 1,9% per år, med mål som är olika styrande från 11 oktober 2025 eller 2027. Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) väntas kunna beslutas våren 2024.

Initiativet REPowerEU under 2022 vidtogs för att motverka störningarna på energimarknaderna till följd av Rysslands invasion av Ukraina. EU:s lag om krisintervention på elmarknaden syftade till att minska den totala efterfrågan på el, med möjligheter för pristak på el och en solidaritetsskatt på höga vinster från fossil energi. Liknande möjligheter har  inarbetas i översynen elmarknadsdirektivet (EMD).

EUs gröna giv med flera energiinitiativ, EU-kommissionen

Direktivet om energieffektivitet (EED) , EU-kommissionen

Nationella initiativ

Energipolitisk inriktningsproposition och Klimatpolitisk handlingsplan

Regeringens klimatpolitiska handlingsplan ska presenteras i december 2023.

Energipolitisk inriktningsproposition vintern 23/24 väntas innehålla mål för elproduktion och leveranssäkerhet.

Uppdrag för stärkt försörjningstrygghet, elproduktion och flexibilitet

Svenska Kraftnät och Energimyndigheten har haft flera uppdrag att intensifiera arbetet med att stärka försörjningstryggheten i energisektorn på kort och lång sikt. Svenska Kraftnät har förberett ytterligare upphandling av förbrukningsflexibilitet och planerbar elproduktion i södra Sverige och lämnat förslag om kapacitetsmekanism för framtiden.

En kartläggning via Energiföretagen Sverige visar att det finns ytterligare omkring 1 100 MW teoretisk produktionskapacitet i södra Sverige. Det är huvudsakligen fossila reservanläggningar i olika stadier av ”malpåse”. För att flera anläggningar ska kunna köras krävs upphandling av SvK, undantag från miljötillstånd samt tillgång till bränsle, om inte fossilt så är det bioolja.

Energimyndigheten har tagit fram en fjärr- och kraftvärmestrategi, inkluderat bättre villkor för deras systemnyttor.

Fjärr- och kraftvärmestrategi, Energimyndigheten

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.