Publicerad 29 januari 2024

SKR:s programberedning för hållbar omställning

Programberedningen för hållbar utveckling tillsattes hösten 2021 och har haft till uppgift att beskriva hur kommuner och regioner kan förbättra och intensifiera arbetet med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. Den lämnade sin slutrapport till SKR:s styrelse i mars 2023.

Rättvis och hållbar omställning för klimatet, slutrapport (PDF)

Bilaga: SKR:s ståndpunkter för en effektiv och ledande lokal klimatpolitik (PDF) Pdf, 776 kB.

Bilaga: Förslag om ansvar och finansiering av klimatanpassning (PDF) Pdf, 592 kB.

För att minska den pågående globala uppvärm­ningen samt begränsa dess negativa konsekvenser behövs en kraftfull omställning, redan under den närmaste tioårs­perioden. Kommuner och regioner har många viktiga roller i denna omställning.

Programberedningen konstaterar i sin slutrapport att kommuner och regioner har stora möjligheter till ett offensivt klimatarbete i egna verksamheter och att många insatser redan genomförts eller är på gång. Men mycket kan och behöver skalas upp ytterligare.

Programberedningens förslag i urval

Programberedningen lämnar ett stort antal förslag kring vad staten, SKR och kommuner och regioner behöver göra för att stärka klimatarbetet och omställningen till ett hållbart samhälle, till exempel:

Staten

 • Staten behöver förtydliga och stärka ansvar och roller för kommuner och regioner vad gäller begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning, genom att bland annat uppdatera lagen om kommunal energiplanering och komplettera kommunens ansvar till att även omfatta minskad klimat­påverkan.
 • Staten behöver ge tydliga möjligheter för kommuner och regioner att gå före och prova nya samhälleliga lösningar inom exempelvis planering, energi, miljö och avfall, i linje med arbetet i Försöks­verksamhets­­kommittén.
 • Staten behöver erbjuda ett samordnat stöd till kommuner som går före och därvid ta fasta på modeller för strategiskt innovationsarbete, från exempelvis tillämpningar i nätverken Viable Cities och Fossilfritt Sverige.
 • Staten behöer förenkla plan- och byggprocessen genom att utreda möjligheten till vissa ändringar i PBL och analysera sin egen roll som aktör och tillsynsansvarig i plan- och byggprocessen.

I arbetet för klimatanpassning behöver staten:

 • Ge kommunerna tillgång till konkreta, kostnadsfria och samordnade planerings­­­­underlag för att identifiera och arbeta med klimatrisker för såväl ny som befintlig bebyggelse.
 • Samordna myndigheternas vägledningar gällande klimatanpassning och tillse att myndigheterna ställer likvärdiga krav i hela landet.
 • Tydliggöra att kommunerna och regionerna får samordna, vidta och finansiera klimatanpassningsåtgärder som har allmänt intresse för kommunen/regionen och dess medlemmar, genom reglering i lagen om vissa kommunala befogenheter,
 • Medge medfinansiering från taxan enligt lagen om allmänna vattentjänster av skyddsåtgärder som kommunen vidtar, genom ett tillägg i lagen om allmänna vattentjänster.

I arbetet för minskad klimatpåverkan behöver staten:

 • Vara en partner som är pålitlig över tid angående infrastrukturplaner och infrastrukturprojekt där staten, med kommuner och regioner ingått överenskommelser om genomförande och finansiering.
 • Bredda stadsmiljöavtalen och förenkla ansökningsförfarandet så dessa blir mer verkningsfulla för hållbar stadsutveckling och omställning till ett mer trans­port­­­­­­­effektivt samhälle. Tilldelningen av medel behöver bli jämnare över landet.
 • Skynda på tillståndsprocesser för byggande av elnät och energi­produktion genom att i tidigt skede samla aktörer och avväga intressen.
 • Införa en kvotplikt för återvunnen plast, för att minska behovet av ny plast.

Kommuner och regioner

 • Kommuner och regioner behöver vara ledande i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser.
 • Kommuner och regioner behöver bidra till klimatsmarta lösningar och skapa delaktighet på de samhällsområden där de har viktiga roller.
 • Kommuner och regioner behöver prioritera effektiva insatser och skapa flera nyttor samtidigt utifrån sina olika förutsättningar.

Ta del av klimatarbetet i kommuner och regioner

Kommuner och regioner har en nyckelroll i Sveriges klimatomställning och genomför ett viktigt arbete inom flera områden. SKR har tagit fram ett antal lärande exempel på klimatområdet.

En fördjupad rapport har tagits fram om minskad klimatpåverkan och klimatanpassning i nya stadsdelar baserad på erfarenheter från sex kommuner som alla tagit sig an stora samhällsbyggnadsprojekt.

Exemplen visar på viktiga insatser och ska ses som ett stöd och inspiration till andra kommuner och regioner i sitt arbete.

Lärande exempel klimat

Minskad klimatpåverkan och klimatanpassning i nya stadsdelar

Programberedningen för hållbar omställning

Programberedningen för hållbar utveckling tillsattes av SKR:s styrelse hösten 2021 med uppdraget att beskriva hur kommuner och regioner kan förbättra och intensifiera arbetet med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.

I programberedningen har samtliga åtta politiska partier i SKR:s styrelsen varit representerade.

Informationsansvarig

 • Andreas Hagnell
  Handläggare
 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.