Publicerad 18 december 2023

Energi och klimat

Kapacitetsbristen i elnäten kräver flera olika insatser. Att minska energianvändningen i byggnader sparar både pengar och miljö.

Insatser mot kapacitetsbrist i elnäten

Bristen på kapacitet i elnäten hindrar tillväxt och omställningen till ett klimatsmart samhälle. SKR har fört fram flera förslag för en säker tillförsel av el i hela landet. Flera bedömare ser behov av en fördubblad elanvändning, från dagens ca 140 TWh för att möta ökat behov från industri, transporter etc. Därtill innebär en större andel förnybar variabel produktion en utmaning för systemet.

Elnätet behöver byggas ut och förstärkas, men bromsas av långa tillståndsprocesser. Lokal produktion av kraftvärme är delvis ett alternativ för utbyggnad av elnät, men ges i princip ingen extra ersättning för att den finns på rätt plats. SKR har lyft behoven av att säkra produktion av kraftvärme, genom bättre villkor än dagens skatter och marknadsvillkor. Energimyndigheten redovisar i december 2023 en strategi för fjärrvärme och kraftvärme. Från regeringen väntas en energipolitisk inriktningsproposition vintern 2023/2024 och en tillståndsproposition under 2024.

Debattartikel, Tio åtgärder för el i hela landet

Energieffektivisering i byggnader

SKR arbetar för energieffektivisering i byggnader och andra kommunala verksamheter. För regioner finns uppgifter från år 2000 och framåt som visar på fortsatt effektivisering. Tidigare Öppna jämförelser Energi och klimat visade att kommuner och regioner minskade sin energianvändning i lokaler och allmännyttans bostäder med 1,5 procent per år 2009-2014 i samband med Energieffektiviseringsstödet.

Det finns en fortsatt stor potential till ytterligare energieffektiviseringar i kommunernas och regionernas fastigheter. Det visar SKR:s rapport ”Fortfarande miljarder skäl att spara”. Enligt beräkningarna bör det gå att spara cirka 25-30 procent på 20 år. Det motsvarar 7 TWh och ungefär 7 miljarder kronor i minskade energikostnader per år.

Fastighetsnyckeltal för regioner avseende 2022

Öppna jämförelser Miljöarbetet i regionerna 2023

Fortfarande miljarder skäl att spara - potential för energieffektivisering i kommunernas och landstingens byggnader

Uppföljning av energiprestanda i bygglovsprocessen

SKR har tagit fram underlag för att följa upp energikrav under bygglovsprocessen. Formulär och förslag till vägledning har utvecklats under 2019 i ett projekt med sex regionala nätverk för lågenergibyggande. Under 2022 har Sveby utvecklat mallen, även för användning av byggherrar och bransch.

Energiprestanda under byggprocessen, mall

Klimatredovisning för regioner

I ett projekt med regionernas miljöchefer har SKR sedan 2022 låtit ta fram ett excelverktyg för regionernas klimatredovisning. En ny version har tagits fram för redovisningen avseende 2023.

Excelverktyg klimatredovisning (Excel) Excel, 5 MB.

Vägledning klimatredovisning (PDF) Word, 317 kB.

Utökad beräkning Spendverktyg (Excel) Excel, 3 MB.

Utökad beräkning Byggnation (Excel) Excel, 52 kB.

Arbete inom trafik och hållbara städer

Arbetet för minskad klimatpåverkan sker inom många områden. SKR stödjer arbetet med transporter och hållbar stadsutveckling som görs i kommuner, landsting och regioner. Det gäller exempelvis infrastrukturplanering och satsningar på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och trafikplanering.

Trafik och infrastruktur

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.