Publicerad 16 maj 2024

Förbättrad dokumentation i socialtjänstens barn- och ungdomsärenden

En stor del av socialsekreterarens arbetstid går åt till att dokumentera. SKR har med stöd av Socialdepartementet drivit ett utvecklingsarbete för att underlätta och effektivisera dokumentationen av ett barn- och ungdomsärende. Utvecklingsarbetet har visat att det går att göra tidsbesparingar med bibehållen kvalitet.

Projektet har slutrapporterats till Socialdepartement i maj 2018.

Slutredovisning utvecklingsarbete Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården

Utvecklingsarbetets resultat

Utvecklingsarbetet har visat på vinster med att dokumentera mer koncist och kortfattat i journal och beslutsunderlag. Mängden irrelevant information har minskat, utan att den har blivit rättsosäker eller otydlig. Deltagarna har rapporterat att de känner sig säkrare på vad som är relevant information, vilket är är tidsbesparande. Förbättringarna har skett inom lagens ram men med förtydliganden i BBC:s beslutsunderlag.

Det finns en osäkerhet över vilka regler som styr handläggning och dokumentation och hur de ska tolkas. Det behövs ett samlat stöd för rättstillämpningen av relevanta lagrum och regler som styr den sociala barn- och ungdomsvården. Projektet har också identifierat stora förbättringsbehov då det gäller utformande, genomförande och uppföljning av insatser. Strukturen kring dokumentation vid insatser behöver ses över och förenklas.

Utvecklingsarbetets bakgrund och upplägg

Bakgrunden till utvecklingsarbetet är de tidmätningar av socialsekreterarnas arbetstid som regeringens nationella samordnare för barn och unga genomförde under perioden 2015-17 i 50-talet kommuner. Mätningarna visade att alltför mycket tid lades på dokumentation medan tiden för att träffa barn, unga och deras familjer var begränsad.

I utvecklingsarbetet har kommuner/stadsdelar från sex län deltagit: Jönköping, Stockholm, Värmland, Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland med totalt 29 kommuner, och sammanlagt cirka 130 socialsekreterare.

Arbetet som pågått från våren 2017 till våren 2018 har genomförts med webbsända seminarier från SKR varvat med lokala workshops där deltagarna fått testa att dokumentera på ett enklare sätt. SKR tog fram en webbutbildning som fanns tillgänglig för kommunerna mellan oktober 2018 till maj 2019 och köptes av cirka 140 kommuner. Utbildningen är ej längre tillgänglig att köpa.

Projektet har drivits i samarbete med Socialstyrelsen, och i samråd med Barnombudsmannen, Maskrosbarn och IVO.

Informationsansvarig

  • Marta Gandra
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.