Publicerad 6 april 2021

Kompetenscenter välfärdsteknik

SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering. Har du frågor eller funderingar kontakta helpdesk hos kompetenscenter välfärdsteknik via formuläret.

Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatör, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare/representanter för de tio modellkommunerna.

Kontakta Kompetenscenter välfärdsteknik

Stöd, råd och vägledning

Kompetenscentret ska uteslutande arbeta med att ge råd, stöd och vägledning för att konkret stödja kommunerna i frågor som bland annat rör förändringsledning, uppföljning, infrastruktur, juridik, informationssäkerhet, upphandling, kravställning och nyttorealisering av digitala lösningar. Inom ramen för centrets arbete ingår att ta fram stödmaterial, inrätta en helpdesk samt i den mån det bedöms lämpligt resa ut i landet och stödja kommuner på plats. Kompetenscentret ska även ge råd, stöd och vägledning för systematiskt samarbete mellan kommuner.

SKR ansvarar även för att genomföra ett särskilt nationellt projekt med syfte att bättre ta tillvara potentialen i automatisering.

Med anledning av det ökade behovet av att kommunicera på distans ska kommunerna ges fortsatt stöd i informationssäkerhetsarbetet för att skapa förutsättningar för att kunna införa en säker digital kommunikation. Kommunerna ska också ges information och ökad kunskap om säkra inloggningar vid införskaffandet av välfärdsteknik.

Utbildning upphandling välfärdsteknik

Svårigheter med upphandling lyfts i flera rapporter fram som en begränsande faktor för kommuners införande av välfärdsteknik. Många kommuner upplever svårigheter att ställa tillräckligt bra funktionella krav vid upphandlingar med öppet förfarande, då det finns begränsningar att både förhandla krav och genomföra dialog under själva upphandlingen. Samtidigt känner sig kommunen oerfaren när det gäller andra upphandlingsformer som tillåter mer dialog och förhandling.

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik erbjuder kommuner att delta i en utbildningsserie om möjligheter och nyttan med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik.

Filmat samtal om upphandling som drivkraft

Representanter från Borås stad samtalar med strateg från Upphandlingsmyndigheten och jurist från SKR om hur upphandling kan vara en drivkraft i verksamhetsutvecklingen inom vård, omsorg och socialtjänst.

Samtal om upphandling som drivkraft

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset