Publicerad 11 mars 2021

Svenska för invandrare, sfi

Utbildning i svenska ger nyanlända personer bättre förutsättningar att snabbt etablera sig i Sverige. Det tjänar såväl individen som kommunen och hela samhället på.

Svenska för invandrare (sfi) bedrivs av kommunerna inom Komvux. Under 2018 läste cirka 160 000 personer sfi och antalet studerande har ökat kraftigt över tid.

Stort behov av sfi men brist på lärare

Antalet elever på sfi har ökat stort de senaste tio åren och svårigheten att rekrytera kvalificerade lärare har blivit allt större i kommunerna. Det ökade flyktingmottagandet innebär särskilt stora utmaningar för utbildningsområdet, där sfi utgör en central del av de insatser som nyanlända vuxna får.

Viktiga åtgärder för att möta behoven

För att kunna hantera de framtida personalbehoven har SKR tagit fram ett åtgärdsförslag med sju konkreta punkter. En av punkterna är att det behövs en tydlig inriktning i lärarutbildningen för sfi- lärare. En annan punkt är att utveckla lättillgängliga tjänster för e-lärande inom sfi och svenska som andraspråk för nyanlända. En sådan utveckling sker just nu inom Malmö stads vuxenutbildning.

Åtgärderna i förslaget kan delas in i vad som kan ge effekt på kort sikt och på längre sikt. Samtliga delar är dock tillsammans avgörande för att stärka kompetensförsörjningen och behöver hanteras omgående.

Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi (PDF) Pdf, 283 kB.

Digitalt stöd för svenskinlärning

Malmö stad har tagit fram Hejsvenska som är ett digitalt stöd för svenskinlärning. Det riktar främst till vuxna andraspråkinlärare och är konstruerat så att det ska kunna användas av alla, oavsett studiebakgrund eller datorvana.

Hejsvenska, ett digitalt stöd för svenskinlärning

Varje del är uppbyggd kring tio vardagliga teman, inom vilka användaren får träna ett funktionellt, kommunikativt språk. Utgångspunkten är att läs- och skrivinlärning sker bäst när användaren känner till orden betydelse och därför utgår man från modeller och övningar där användaren får lyssna och bygga upp sin förståelse innan man går vidare och tränar ljud och läs- och skrivförmåga i övningar.

Arbetet har lett fram till tre program:

  • Hejsvenska 1 som riktar sig mot sfi-kurs A.
  • Hejsvenska 2 som riktar sig mot sfi-kurs B.
  • Hejsvenska 3 som riktar sig mot sfi-kurs C.

Material mot D-kursen beräknas vara klart 2021.

Finns på webben och går att ladda ner gratis

Programmet finns tillgängligt på webben och som gratis app att ladda ner till surfplattor och smarta telefoner. Det är fritt för alla och kan därför vara en resurs för kommuner med sfi-undervisning och för personer som vill träna svenska på fritiden. Verktygen nås även genom informationsverige.se. Hejsvenska.se har idag flera tusen unika besökare varje dag och apparna har över 100 000 nedladdningar.

Publikationer

Kontakt

Kontakta SKR