Publicerad 11 mars 2021

Etableringsinsatser, SFI

Etableringsinsatserna ska stödja nyanlända att så snabbt som möjligt komma in i arbets- och samhällslivet. Svenska för invandrare (sfi) är en obligatorisk del av etableringsplanen och en viktig insats för att ge grundläggande kunskaper i svenska.

Nya regler för etablering från 2018

Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Reglerna för etableringen harmoniseras i större utsträckning med regelverket för övriga arbetssökande. I korthet innebär reglerna att

  • fler bestämmelser tas in i förordning i stället för i lag
  • nyanlända kommer att anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program (etableringsprogrammet)
  • etableringsplanen ersätts med en individuell handlingsplan
  • ett proportionerligt åtgärdssystem införs, som inbegriper bland annat varning och avstängning
  • handläggningen av etableringsersättning flyttas till Försäkringskassan.

Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, riksdagen

Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, Regeringskansliet

Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, Regeringskansliet

SKR:s remissvar över DS 2016:35 (PDF) Pdf, 221 kB.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset