Publicerad 11 mars 2021

Etableringsprogrammet

Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Reglerna för etableringen harmoniseras i större utsträckning med regelverket för övriga arbetssökande. I korthet innebär reglerna att:

  • fler bestämmelser tas in i förordning i stället för i lag
  • nyanlända kommer att anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program (Etableringsprogrammet)
  • etableringsplanen ersätts med en individuell handlingsplan
  • ett proportionerligt åtgärdssystem införs, som inbegriper bland annat varning och avstängning.
  • handläggningen av etableringsersättning flyttas till Försäkringskassan.

Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

SKR:s remissvar över DS 2016:35 (PDF) Pdf, 221 kB.

Utbildningsplikt för nyanlända med kort utbildning

De nya reglerna innebär bland annat att nyanlända med kort utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, i huvudsak ska ta del av utbildningsinsatser i form av sfi, samhällsorientering och vuxenutbildning.

SKR och Arbetsförmedlingen har fått många frågor om vad utbildningsplikten i praktiken innebär, till exempel om alla nyanlända med kort utbildning ska anvisas till vuxenutbildningen.

För att säkerställa att tillämpningen av regelverket blir hållbart både för kommunerna, Arbetsförmedlingen och de nyanlända kommer SKR och Arbetsförmedlingen att ha regelbundna möten kring implementeringen.

SKR är överlag positivt till att vuxenbildningen prioriteras mer för nyanlända, men det finns också många frågor om hur regelverket ska fungera i praktiken. Två viktiga utgångspunkter för att det ska fungera är att det alltid behöver göras en individuell arbetsmarknadspolitisk bedömning om utbildning är mest ändamålsenligt för individens etablering.

Man måste också säkerställa att det finns en mottagningskapacitet inom vuxenutbildningen innan anvisning. I dag står vuxenutbildningen inför många utmaningar, bland annat när det gäller brist på lärare samt ett arbete med att anpassa vuxenutbildningen mot målgruppens behov.

Vanliga frågor

SKR har tagit fram frågor och svar kring utbildningsplikten för att vägleda kring vanliga frågor som kommit upp kring implementeringen.

Frågor och svar om utbildningsplikten

Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Informationsbrev från AF och SKR om utbildningsplikt (PDF) Pdf, 159 kB.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)

Dua har fått i uppdrag av regeringen att främja samverkan mellan kommun och arbetsförmedling samt att utveckla nya former för samverkan. Syftet är att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet. Delegationen består av representanter från myndigheter, civilsamhället, SKR samt näringslivet.

Dua ska bland annat främja att lokala överenskommelser om samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen ingås och genomförs. Dua ska också fördela statsbidrag till kommuner kopplat till de lokala överenskommelserna.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2019.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Informationsansvarig

  • Kristina Cunningham
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset