Publicerad 3 april 2023

Frågor och svar om Graviditetsenkäten

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om Graviditetsenkäten.

Om enkäten

 • Hur besvarar man Graviditetsenkäten?

  Kvinnan som ska svara loggar in på 1177.se. För det behövs av säkerhetsskäl en e-legitimation, som exempelvis BankID.
  Under ”Inställningar” på 1177.se, som vanligtvis syns högt uppe till höger, anges e-post och/eller mobilnummer.
  Klicka i rutan för ”avisering” så kommer ett mejl eller sms när Graviditetsenkäten finns tillgänglig att besvara.

  Enkäten går att besvara under sex veckor från den dagen den skickats ut. Som personal kan du testa att logga in själv för att se hur det ser ut, så att du kan hjälpa den som har frågor.

  SKR har tagit fram en lathund med bilder som beskriver hur inloggningen på 1177 går till.

  Hjälp vid inloggning 1177 (PDF) Pdf, 604 kB.

 • Vilka typ av frågor ställs i enkäten?

  Frågorna i enkäten handlar både om kvinnornas erfarenheter och upplevelser av vården men också om den egna hälsan före, under och efter förlossning. Enkäten tar till exempel upp frågor som rör bemötande hos barnmorskan under graviditeten samt hur den psykiska och fysiska hälsa har varit under året efter förlossningen.

 • Kan de som redan fött barn svara på enkäten?

  Ja, det spelar ingen roll om det är första graviditeten, eller om kvinnan fött fler barn Enkäten går ut vid tre olika tillfällen och kan besvaras av kvinnor som är i cirka graviditetsvecka 25, cirka 8 veckor efter förlossning samt ett år efter förlossning.
  Alla tre delar måste inte besvaras och det är frivilligt att delta.

 • Hur får verksamheten reda på resultaten?

  Resultaten återförs löpande till regioner och verksamheter, via Graviditetsregistret. I inloggat läge på graviditetsregistret.se kan verksamheterna ta del av resultaten via en särskild visningsyta för Graviditetsenkäten (kallad dashboard). Resultaten uppdateras varje dygn.

 • Vilka språk finns Graviditetsenkäten översatt till?

  Enkäten finns på svenska, engelska, arabiska, farsi, finska, franska, spanska och somaliska.

Om resultaten

 • Hur hög är svarsfrekvensen?

  Svarsfrekvensen är god och ligger mellan 52 och 57 procent, beroende på enkätdel. Svarsfrekvensen är också hög i samtliga regioner, mellan 51 och 62 procent. Under Graviditetsenkätens första år har drygt 172 000 enkäter besvarats av över 125 000 unika kvinnor.

 • Är det bara de som är nöjda som har svarat?

  Nej. Resultaten visar att det finns både mycket nöjda och mindre nöjda kvinnor som har svarat. I bortfallsanalysen jämförs de som svarat på Graviditetsenkäten med hela gruppen kvinnor som födde barn 2021.

 • Hur hanteras fritextsvaren?

  Fritextsvaren delges enbart respektive verksamhet och lämnas inte ut externt av personuppgiftsskäl. Verksamheterna kan inte se vilka svar enskilda kvinnor har gett, inte heller fritextsvaren kan härledas till enskild person.

 • Har det gjorts en bortfallsanalys?

  Ja. Bortfallsanalysen går att ta del av i webbrapporten. I bortfallsanalysen jämförs de som svarat på Graviditetsenkäten med hela gruppen kvinnor som födde barn 2021.

  När det gäller ålder, förlossningssätt, huruvida man är först- eller omföderska eller hur nöjd man är med sin förlossning så syns inga skillnader mellan alla som fött barn och de som svarat på enkäten. Det är dock något fler svenskfödda och högutbildade som har svarat på enkäten jämfört med alla kvinnor som födde barn 2021.

  Rapport Graviditetsenkäten 1 år

 • Hur får verksamheten reda på resultaten?

  Resultaten kommer att återföras till verksamheterna löpande från 15 juni, genom Graviditetsregistret. Varje vårdenhet inom mödrahälsovård och förlossning kommer att kunna logga in och följa sina resultat.

Verksamheternas roll och ansvar

 • Vad är viktigt att tänka på för mig som jobbar i mödrahälsovården?

  • Mödrahälsovården är kvinnornas första kontakt med Graviditetsenkäten. Berätta gärna på inskrivningssamtalet att Graviditetsenkäten finns, vad den är och varför den är viktig. Ge information om hur de registrerar sina kontaktuppgifter på 1177.se.
  • Ge en påminnelse vid besöket i graviditetsvecka 24-25 eller en första information till de som inte hunnit få information tidigare.
  • Ge också en påminnelse sista tiden innan förlossning om att kvinnan kommer att få en enkät åtta veckor efter förlossning.
  • För att kvinnorna ska få Graviditetsenkäten krävs en registrering i Graviditetsregistret. Registreringen i registret är frivillig, och information ska ges till kvinnan om att de registreras.
  • Vid graviditeter som avslutas innan vecka 22+0 måste detta registreras manuellt i Graviditetsregistret, annars kommer kvinnan att få enkäten i vecka 25.
 • Vad är viktigt att tänka på för mig som jobbar på förlossningsklinik?

  Du behöver känna till att Graviditetsenkäten finns, samt vid vilka tillfällen under graviditet och efter förlossning den går ut.

 • Vad är viktigt att tänka på för mig som jobbar i barnhälsovården?

  Eftersom två av tre delenkäter går ut efter förlossning så är barnhälsovården en mycket viktig informationskanal. När du träffar den som nyss fött barn kring åtta veckor efter förlossning samt eventuellt vid ettårskontrollen, ta upp Graviditetsenkäten och fråga om personen har en inloggning och kontaktuppgifter på 1177.se.

 • Hur gör regioner som inte har direktöverföring av uppgifter från journal till Graviditetsregistret?

  I alla regioner registreras en inskrivnings- och uppföljningsregistrering manuellt direkt i Graviditetsregistret. Kronoberg har i nuläget ingen överföring av journaluppgifter till registret.

  Enkät ett skickas utifrån uppgift om första journalförda besök under graviditet som barnmorskan fört in i den manuella inskrivningsregistreringen. Enkät två och tre skickas utifrån uppgift om förlossningsdatum. För de regioner med automatisk överföring från journal till Graviditetsregistret hämtas uppgift om förlossningsdatum från FV1-mappen.

  I de regioner som inte har direktöverföring av journaluppgifter måste barnmorskan i mödrahälsovården föra in förlossningsdatum i den manuella uppföljningsregistreringen för att enkät två och tre ska skickas. Eftersom enkät två skickas och besvaras cirka åtta veckor efter förlossningen måste uppgift om förlossningsdatum registreras innan det gått åtta veckor efter förlossningen.

  Enkät ett

  Den första enkäten är helt avhängig om barnmorskan gjort en manuell inskrivningsregistrering. Detta är lika för alla regioner.

  Enkät två

  För att enkäten ska skickas ut åtta veckor efter förlossningen krävs att barnmorskan i Uppsala, Kronoberg och Värmland registrerat förlossningsdatum manuellt i Graviditetsregistret tidigare än vad de flesta har som rutin idag, eftersom eftervårdsbesök görs upp till 16 veckor efter förlossningen varpå uppföljningsregistreringen i allmänhet görs.

  Enkät tre

  I den manuella uppföljningsregistreringen finns uppgift om förlossningsdatum. Har den manuella uppföljningsregistreringen gjorts efter förlossningen (se ”Enkät två”) så leder detta automatiskt till att enkät tre skickas ut ett år efter förlossning.

Bakgrund

 • Vem har tagit fram frågorna i enkäten?

  Frågorna i enkäten har utformats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

 • Har enkäten testats innan den startade på nationell nivå?

  Ja, Graviditetsenkäten pilottestades i Region Skåne och Region Halland i början av 2019. Piloten togs emot väl, fick god svarsfrekvens och var enligt utvärderingen relevant och uppskattad.

 • Vem bekostar Graviditetsenkäten?

  Graviditetsenkäten finansieras med medel från överenskommelsen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Finansieringen sker från SKR:s del av pengarna och tas inte från regionernas pott. SKR samordnar arbetet kring enkäten, hantering av frågor och support, återföring av resultaten till regionerna samt framtagande av informationsmaterial och stödmaterial till medarbetare.

  Regionerna står för tryck av informationsmaterial som SKR tar fram, distribution till verksamheterna samt för eventuella regionala och lokala kommunikationsinsatser.

Personuppgifter

 • Hur skyddas personuppgifter?

  Deltagarnas uppgifter är skyddade enligt svensk lag och får bara användas till utveckling av bättre vård och eventuell forskning. Svaren från Graviditetsenkäten presenteras på gruppnivå när resultaten presenteras för vårdens verksamheter. Innan uppgifterna kan användas för en eventuell forskningsstudie krävs alltid ett godkännande av Etikpröv­ning­smyndigheten.

  Det är frivilligt att delta i undersökningen och i Graviditetsregistret.

Kontakt

 • Vart vänder jag mig om jag har frågor om Graviditetsenkäten

  Om du har frågor om Graviditetsenkäten generellt, kontakta satsningens team på SKR via e-postadressen:

  info@skr.se

  För frågor om regionala resultat, eller om hur resultaten hanteras och används i regionen, vänd dig till den kontaktperson som finns för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård i regionen.

Informationsansvarig

 • Kajsa Jansson
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.