Publicerad 23 oktober 2023

Frågor och svar om SVOD om SVOD

De vanligaste frågorna kring sammanhållen vård och omsorgsdokumentation.

Har du frågor som inte tas upp här? Kontakta SKR via formuläret nedan.

 • Hur syns det att uppgifter är spärrade?

  Kan man se att det finns anteckningar bakom spärr?

  Det ska framgå för användare av ett system för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation att det finns uppgifter om invånaren hos vårdgivare eller/och omsorgsgivare, men att de är spärrade.

  Det ska inte vara potentiellt tekniskt möjligt för användaren att forcera spärren. Hen ska inte ha någon möjlighet att kunna ta del av dokumentation om den enskilde hos andra vårdgivare eller omsorgsgivare.

  Föreligger nöd kan en vårdgivare begära hos en annan vårdgivare att häva spärren, men bara hos vårdgivare, inte hos omsorgsgivare.

 • Vad innebär lagen för den enskilde patienten/omsorgsmottagaren?

  Lagens primära syfte är att öka, förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare. Det innebär en förbättrad vård och omsorg för den enskilde patienten/omsorgsmottagaren.

 • Hur tar lagen tillvara den enskildes integritet?

  Verksamheten tar fram rutiner för att hanterar bland annat samtycke och utbildar personalen i hur man efterfrågar samtycken på ett sätt som säkerställer de enskildas integritet.

 • Behöver kommun/region fatta beslut innan SVOD tillämpas?

  Det finns inte några uttalade ”ska-krav” i lagen att nämnden måste fatta beslut innan SVOD börjar användas. SKR jurister rekommenderar ändå att det fattas ett beslut innan SVOD införs eftersom nämnden är personuppgiftsansvarig.

 • Vad behöver kommunen respektive regionen göra innan SVOD införs i verksamheten?

  Kommuner eller regioner behöver utarbeta avtal, riktlinjer eller överenskommelser lokalt/regionalt mellan vårdgivare och omsorgsgivare. Avtalet/riktlinjerna/överenskommelsen bör bland annat innehålla vilka informationsmängder som ska hanteras i SVOD.

 • Är det möjligt att en kommun startar upp med att implementera SVOD för att senare ställa frågan om samverkan till regionen/privat vårdgivare inom länet ?

  Det finns inget som hindrar att kommuner implementerar SVOD i sin verksamhet/sitt verksamhetssystem. Att möjliggöra direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande mellan den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten i en kommun kommer att ge vinster.

  Nästa steg kan då vara att kommunerna ett län lyfter arbetet med SVOD till regionala forum för att initiera samverkan och samarbete med regionen.

 • Finns det framtagna rutiner för att arbeta med SVOD inom en kommun?

  När kommunen beslutar sig för att tillämpa SVOD behöver verksamheten arbeta fram rutiner och arbetssätt. SKR kommer att samla in och sprida material och exempel på material kan vara förslag på rutiner, informationsmaterial till patienter och omsorgsmottagare.

 • Vilka informationsmängder är lämplig att dela med andra vårdgivare för SVOD?

  SKR har dialog med flera verksamhetsföreträdare om vilka informationsmängder som är viktiga och möjliga att prioritera.

  Informationsmängder inbegriper all information som är avgränsad för ett visst ändamål. Det kan till exempel vara:

  • fast vårdkontakt
  • fast omsorgskontakt
  • kontaktuppgifter anhöriga
  • beslut och insatser
  • genomförandeplan
  • svårläkta sår.

Informationsansvarig

 • Lisbeth Löpare Johansson
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.