Publicerad 24 mars 2022

Ersättningar, digitala vårdtjänster i primärvården

Antalet digitala vårdkontakter ökar snabbt, vilket också innebär ökade kostnader för patienternas hemregioner. SKR har tagit fram rekommendationer till regionerna om gemensamma ersättningsnivåer för digitala vårdtjänster.

De senaste åren har ett antal privata aktörer utvecklat digitala vårdtjänster för att möta patienter i primärvården. Via underleverantörsavtal med privata vårdcentraler är de en del av vårdvalet för primärvård och har därmed tillgång till offentlig finansiering.

Invånare från hela Sverige kan söka vård hos en digital vårdgivare. När en patient från en annan region söker vård regleras ersättningarna mellan de två regionerna genom Riksavtalet för utomlänsvård.

Rekommendationer om utomlänsersättningar för digital vård

Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster (PDF) Pdf, 487 kB.

SKR har tagit fram rekommendationer till regionerna om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdkontakter samt krav som vårdaktörerna måste uppfylla för att ta del av ersättningen. Rekommendationen om utomlänsersättningar gäller köp av vård mellan regioner, de ersättningar som regionerna fakturerar varandra för den vård som sker i andra regioner.

I juni 2019 beslutade SKR:s styrelse om en ny rekommendation till regionerna om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdkontakter:

  • 500 kronor för digital läkarkontakt.
  • 425 kr för digital kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut.
  • 275 kr för digital kontakt med annan sjukvårdspersonal.

Ersättningarna avser de totala belopp som vårdgivaren får för en patientkontakt, inklusive patientavgift. Ersättningen till utföraren beslutas av respektive region (kontraktsslutande region).

Rekommendationen bygger på en sammanvägd bedömning där hänsyn bland annat tagits till underlag om kostnader, behov av fortsatt utveckling av nya arbetssätt och förbättrad tillgänglighet samt behov av att hälso- och sjukvård erbjuds på lägsta effektiva omhändertagandenivå.

Fri etablering och valfrihet

De digitala vårdgivarnas etablering har gått snabbt, eftersom Sverige har strukturer och lagar som möjliggjort det. Flera samverkande lagar skapar, i en internationell jämförelse, unika förutsättningar:

  • Fri etablering och anslutning till vårdval - offentlig finansiering, Lagen om valfrihetssystem.
  • Etablerade vårdcentralers rätt att anlita underleverantörer - indirekt offentlig finansiering, Lagen om valfrihetssystem.
  • Patientens valfrihet att söka öppenvård i hela landet, Patientlagen.
  • Patientens hemregion betalar kostnaden (utomlänsfakturering), Hälso- och sjukvårdslagen.

SKR bedriver, tillsammans med regionerna, ett arbete med frågor relaterat till utvecklingen av digitala vårdtjänster. I det arbetet ingår bland annat att analysera de legala förutsättningarna ovan, identifiera lämpliga principer för ersättning av digital vård, undersöka möjligheten till en mer heltäckande sammanställning av statistik rörande utvecklingen av digital vård med mera.

Informationsansvarig

  • Karina Tellinger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.