Publicerad 15 september 2021

Digitala vårdtjänster

SKR ser digitala vårdtjänster är en självklar och naturlig del av framtidens vårdutbud. Rätt använda bidrar de till en mer tillgänglig, effektiv och jämlik vård.

Utvecklingen av digitala vårdtjänster har gått snabbt de senaste åren. Framför allt har antalet kontakter ökat kraftigt hos de privata digitala vårdaktörerna men även hos regionerna har volymen av digitala kontakter ökat. Det handlar både om kontakt med läkare och andra yrkesgrupper via olika kanaler – video eller chatt – men också andra former av digitala tjänster. Ett par exempel är självmonitorering, det vill säga där patienten själv mäter och registrerar vissa värden, och datorprogram med inslag av artificiell intelligens som utifrån patientens frågeställningar om vårdbehov ger vissa råd.

Fortsatt digitalisering av vården nödvändig

En fortsatt bred utveckling av nya arbetssätt med stöd av digitalisering har stora möjligheter att göra vården både bättre för patienterna och effektivare för samhället i stort. Digitalisering är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera vården, arbeta mer preventivt och möta ett ökat vårdbehov utan att kostnaderna ökar i motsvarande grad.

En sådan utveckling anses vara en av vägarna för att klara de kommande utmaningarna med kraftigt ökade, demografiskt betingade behov som inte kan mötas med tillgänglig arbetskraft. Samtidigt är det viktigt att skapa förutsättningar för att nya arbetssätt och nya erbjudanden kan integreras i det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Reglerad ersättning

Ett fåtal privata aktörer var först ute med att erbjuda digitala vårdtjänster i större omfattning. Via underleverantörsavtal med privata vårdcentraler kom de in i vårdvalet för primärvård och fick tillgång till offentlig finansiering, de blev därigenom också tillgängliga för patienter i hela landet.

Antalet digitala vårdkontakter ökade sedan snabbt, vilket också innebar ökade kostnader för patienternas hemregioner, genom ersättningen som regleras i Riksavtalet för utomlänsvård. SKR:s styrelse har därför antagit rekommendationer till regionerna om gemensamma utomlänsersättningar och om krav som de digitala vårdkontakterna måste uppfylla för att ta del av ersättningen. Även patientavgifter kan ha viss betydelse för efterfrågan på vård. Mot den bakgrunden har SKR:s styrelse beslutat om rekommendationer för lägsta nivå för patientavgift.

Ersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården

Patientavgifter (där digital vård ingår)

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    Chief Digital Officer

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR