Publicerad 16 mars 2021

Inkomstförändringar vid inflyttning

Det är viktigt med god kunskap om de kommunalekonomiska effekterna av befolkningsförändringar. Missuppfattningar i denna fråga riskerar leda till felaktigt beslutsunderlag.

SKR har tagit fram beräkningar av de så kallade marginaleffekterna för kommuner och regioner när befolkningen ökar eller minskar. Nedan finns:

  • Kommun- och regionvisa beräkningar som är gjorda utifrån utfallet i utjämningen 2020.
    Dessa innehåller utfall per kommun och region i olika åldersgrupper och vid olika inkomstnivåer.
  • En fördjupande promemoria om inkomstförändringar från 2014.

Inkomstförändringar 2020

Utjämningssystemen har avgörande betydelse för kommunernas och regionernas möjligheter att finansiera välfärdstjänsterna. En ny invånare innebär olika utfall i utjämningssystemen beroende på kommun/region, ålder och inkomst; och spännvidden kan vara väldigt stor. Orsaken är att intäkterna är tänkta att spegla de förväntade kostnaderna. Beräkningarna här utgår från det reviderade utjämningssystemet, som trädde i kraft vid årsskiftet 2020.

I filerna (publicerade 2020-02-13) finns kommun- respektive regionvisa uppgifter fördelade på olika ålderskategorier och inkomstnivåer.

Marginaleffekter 2020 för kommuner (Excel 97) Excel, 1 MB.

Marginaleffekter 2020 för regioner (Excel 97) Excel, 213 kB.

PM om inkomstförändringar

Marginalintäkten avseende skatter och utjämning, varierar kraftigt mellan kommuner och, framförallt, vilken ålder och bakgrund som inflyttaren har. I en promemoria har vi utvecklat beräkningarna genom att använda statistik över de som flyttat in och invandrat till landets samtliga kommuner. Den senaste promemorian publicerades 2014-04-17.

Marginalintäkter vid befolkningsförändring (PDF) Pdf, 218 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Folkesson
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset