Publicerad 6 mars 2024

Medborgarbudget för demokratisk och lokal utveckling, nätverk

SKR driver ett tvåårigt nätverk för kommer och regioner som vill utveckla medborgarbudget enligt SKR:s modell. Nätverket Medborgarbudget för demokratisk och lokal utveckling pågår 2022 – 2024. Vi tar in deltagare löpande, välkommen att göra din intresseanmälan.

SKR erbjuder kommuner och regioner, som har pågående arbete med medborgarbudget eller är på väg att starta medborgarbudget, att delta i ett processinriktat nätverk. SKR kommer att ge stöd och tillför kunskap i form av omvärldsbevakning, stöd av nationella och internationella experter.

Kommuner och regioner som deltar bidrar med sina erfarenheter och deltar aktivt i nätverksträffar. Vi planerar att erbjuda en studieresa till någon stad eller kommun i Europa för att se hur de arbetar i praktiken med medborgarbudget.

Anmälan till nätverket sker löpande. Välkommen.

Intresseanmälan nätverk

Målgrupp

Kommuner och regioner som vill pröva och utveckla medborgarbudget från något eller flera av de inriktningar som utvecklas internationellt som medborgarbudget för:

  • Territoriet - kommunen eller regionen.
  • Speciell grupp eller grupper.
  • Teman eller institutioner.

Mål med utvecklingsarbetet

Att ge kommuner och regioner som arbetar med eller avser att arbeta medborgarbudet stöd i processarbetet. Stödet bygger på SKR:s modell för medborgarbudget. Efter avslutat projekt är målet att kunna visa på goda exempel på medborgarbudget.

Modell för medborgarbudget

Organisation, upplägg

Upplägget för nätverket utgår från varje enskild deltagares behov. Deltagande kommuner och regioner förväntas delta med en eller flera projektansvariga vid nätverksmöten, förtroendevalda är välkomna att delta i mån av tid.

Projekt Medborgardialog ger stöd i processen genom nätverksträffar, utbildning, internationellt erfarenhetsutbyte och metodutveckling. Vi har också ett nära samarbete med forskare Giovanni Allegretti, Universitet i Coimbra, Portugal i projektet. Giovanni arbetar över hela världen med att stödja utvecklingen av medborgarbudget och forskar på dess utveckling och resultat.

Kostnad

Under projekttiden 2022 - 2024 står deltagare för sina kostnader för deltagande vid fysiska träffar, eventuell studieresa med mera. SKR kommer att erbjuda en kombination av fysiska och digitala möten.

Bakgrund, fakta och samarbeten

Sveriges Kommuner och Regioner har sedan 2008 arbetat med att stödja kommuner och regioner i att pröva och utveckla medborgarbudget i svensk kontext. Vi ser ett ökat intresse från kommuner och regioner att pröva och utveckla medborgarbudget. Medborgarbudget är ett verktyg för att involvera medborgarna i att lämna förslag på hur resurser ska användas för att utveckla kommunen och sedan prioritera vilka förslag som är mest angelägna att genomföra.

Även internationellt ser vi en ökning av medborgarbudget i såväl större städer som på mindre orter. Medborgabudget kan genomföras över en hel kommun eller region men även delas upp utifrån geografiska områden, teman eller aktörsgrupper.

SKR samarbetar och deltar i olika internationella nätverk där medborgarbudget är en viktig demokratisk process för medborgares delaktighet i lokal utveckling. Dessa kommer också utgöra stöd till nätverket. De nätverk SKR samarbetar med är bland annat . People Powerd som är en global ”hub” för olika former av deltagande demokrati, där medborgarbudget är utgör en framträdande roll. People powered samlar forskare, experter och praktiker från hela världen.

Vi har sedan flera år ett samarbete med SKR:s systerorganisation i Portugal som hjälper oss att följa utvecklingen där. Vi samarbetar särskilt med staden Cascais kring konferenser och annat material inom området.
Sedan några år är SKR medlemmar i OIPD (International Observatory on Participatory Democracy) som är ett internationellt nätverk som är öppet för alla städer, organisationer och forskningscentra som är intresserade av att lära sig om, utbyta och tillämpa erfarenheter av deltagande demokrati på lokal nivå.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.